Gmina Korycin posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XII/56/99 Rady Gminy Korycin z dnia 11 listopada 1999 r.
W dniu 28 kwietnia 2003 r. Rada Gminy Korycin uchwałą Nr V/44/03 uchwaliła Gminny Program Ochrony Środowiska, który powiązany jest z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
Rada Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2002 roku podjeła uchwałę Nr III/30/02
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin . Nawiąjązując do wyżej wymienionej uchwały RadaGminy podjęła kolejną uchwałę Nr XII/69/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Korycin w skali 1:1000 obejmujących:
1)obszar wsi Korycin w granicach określonych na załączniku graficznym;
2)części obszaru wsi Stok, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi :71/1, 70/5;
3)części obszaru wsi Wysokie, obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym:172;
4)część obszaru wsi Laskowszczyzna - Wyłudki, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi :17,18,19,20 - Laskowszczyzna ,74, 75, 76, - Wyłudki ;
5)część obszaru wsi Olszynka - Szumowo, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi :75,78,79,80,81 - Olszynka 1/2, 1/3 - Szumowo;
6)część obszaru wsi Aulakowszczyzna - Zakale, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi :2,4,23,25 - Aulakowszczyzna , 55 , 56, 57, 58 - Zakale.

2005 rok

UCHWAŁA NR XXVII/147/05
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin.
 

2009 rrok

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin, w formie ujednoliconego studium
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Krukowszczyzna i Dzięciołówka w Gminie Korycin.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Korycin.

2010 rok

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin.

2016 rok

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Rak

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07