Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

STATUT

Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

 (tekst jednolity)

 

  

       Statut opracowano na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 z późn. zm) w związku z art. 322 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) z zastrzeżeniem art. 364 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

oraz w oparciu o: akty wykonawcze do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 z późn. zm), Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

 

1.    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie;

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Korycinie;

3)      Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie oraz uczniów dotychczasowego gimnazjum;

4)      Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców ucznia, oraz prawnych opiekunów, a także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad uczniem.

2.    Szkoła jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

3.    W skład Szkoły wchodzą następujące szkoły:

1)      Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie,

2)      Klasy dotychczasowego Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie, zwane w dalszej treści statutu „szkołą”.

4.    Klasy dotychczasowego Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie funkcjonują w ustroju Szkoły Podstawowej do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

§ 2.

 

1.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Korycin, sprawująca nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty.

3.    Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie trwa osiem lat, a w dotychczasowym Gimnazjum im „Solidarności” w Korycinie trwa trzy lata (do czasu wygaśnięcia).

4.    W Szkole funkcjonują Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

§ 3.

 

1.    Szkole może być nadane  imię przez organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

2.    Nazwa Szkoły Podstawowej w Korycinie jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

§ 4.

 

1.    Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

2.    Dokonywanie zmian w statucie następuje poprzez nowelizację statutu uchwałą rady szkoły, a jeśli nie funkcjonuje – uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły.

 

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 5.

 

1.    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa: Ustawy – Prawo oświatowe oraz uwzględniające program, wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii uczniów
i rodziców.

2.    Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:

1)      przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2)      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zdań i rozwiązywaniu problemów;

3)      kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

4)      kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

5)      kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

3.    Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

1)      ścisłą współpracę z rodzicami,

2)      realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)      kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,

4)      przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

4.    Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

5.    Umożliwianie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

6.    Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:

1)      włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,

2)      wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło, hymn),

3)      przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym  językiem.

7.    Kształtowanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego poprzez:

1)      ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea),

2)      spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,

3)      obchody świąt i rocznic.

8.    Udzielanie uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

9.    Umożliwianie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz wymagającym szczególnej troski.

10.  Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).

11.  Umożliwianie pogłębiania wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

12.  Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu instaluje i systematycznie aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 

§ 6

 

1.    Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.

2.    Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3.    Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

1)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz;

2)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

 

§ 7

Działalność innowacyjna

 

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

1)      kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

2)      tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;

3)      realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;

4)      stworzenie przez Dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej Szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

 

§ 8

 

1.    Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć   obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1)      z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2)      pracownicy, o których mowa w pkt 1 są zobowiązani do:

a)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,

b)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez Dyrektora,

c)      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych;

3)   w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (chemia, fizyka, technika, wychowanie fizyczne, elementy informatyki, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku  roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

4)      w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządach;

5)   uczestnika zajęć z wychowania fizycznego uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych  ćwiczeń, informując  o  tym jego rodziców.

2.      Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Szkoły:

1)      każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście w sekretariacie Szkoły podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania;

2)      jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji, a przy wyjeździe autobusem lub pociągiem jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 20 uczniami;

3)      jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;

4)      na udział w wycieczce organizowanej poza terenem gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców ucznia;

5)      wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „Karty wycieczki” i przygotowania regulaminu.

3.    Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie jednostki:

1)      nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;

2)      dyżury pełnione są zgodnie z zarządzeniem Dyrektora;

3)      dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzu, placu szkolnym, szatniach
i w sanitariatach;

4)      w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel przyjmujący zastępstwo nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur to Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;

5)      w razie zaistnienie wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem, postępuje zgodnie z uchwaloną procedurą.

 

§ 9

 

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny przez:

1.    Tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej.

2.    Tworzenie właściwych warunków nauki uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczegółowej opieki psychologicznej i pedagogicznej.

3.    Organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz badań lekarskich organizowane jest w następujący sposób:

1)      Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców.

2)      Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

3)      Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w szkole.

4)      W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

5)      Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

6)      Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7)      Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestnictwa w życiu szkoły.

4.    Ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku.

5.    Ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu ucznia.

6.    Analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia zasad wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników.

7.    Obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów.

 

§ 10

 

1.      W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkole, pedagoga szkolnego i specjalistów z poradni.

4.       Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

5.    Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

6.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców,

3)      nauczyciela lub wychowawców prowadzącego zajęcia z uczniem,

4)      specjalisty (np. logopedy, pedagoga),

5)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

6)      pielęgniarki szkolnej,

7)      pomocy i asystenta nauczyciela,

8)      asystenta rodziny,

9)      kuratora sądowego,

10)  organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z:

1)      rodzicami,

2)      psychologiem,

3)      pedagogiem,

4)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

6)      placówkami doskonalenia nauczycieli.

8.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole, wynikających w szczególności z:

1)      wybitnych uzdolnień,

2)      niepełnosprawności,

3)      niedostosowania społecznego,

4)      zaburzeń zachowania i emocji,

5)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

6)      specyficznych trudności w uczeniu się,

7)      deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)      choroby przewlekłej,

9)      zaburzeń psychicznych,

10)   sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

11)   rozpoznawania niepowodzeń szkolnych,

12)   zaniedbań środowiskowych,

13)   trudności adaptacyjnych, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem w innych systemach edukacji,

14)   odmienności kulturowej.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokajania;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)   opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)      wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11)   wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12)   umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczyciel;

13)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i realizowana w formie:

1)      oddziału klas terapeutycznych,

2)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)      zajęć specjalistycznych,

5)      warsztatów,

6)      porad i konsultacji,

7)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

8)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

9)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

§ 11

Pomoc materialna

 

1.    Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.

2.  Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3.   Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

4.    Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§ 12

 

Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski Szkoły.

 

§ 13

 

1.    Szkołą  kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2.    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie  działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

6)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

8)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

9)      odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10)  współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców lub w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

4.      Dyrektor jednostki odpowiada za:

1)      poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami;

2)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami  ustawy, przepisami wykonawczymi oraz statutem szkoły;

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez  szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku;

4)      celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

5)      zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

6)      za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5.      Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

2)      organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

§ 14

 

1.    W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział – z głosem doradczym – osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika;

6)      szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych;

7)      w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

8)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego Szkoły;

3)      wnioski Dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      wybrane przez nauczycieli programy nauczania.

8.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust 6 niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w Szkole.

10.  W przypadku określonym w ust 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11.  Tryb zwoływania, zasada działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tą Radę Pedagogiczną.

12.  Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:

1)      projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

2)      organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

13.  Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 15

 

1.    W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.    W skład rady rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.    Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, nie później niż do 20 września danego roku.

4.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców, o którym mowa w ust. 2.

5.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

6.    Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

3)      opiniowanie podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację;

4)      opiniowanie wybranych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników.

7.    Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6, pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły.

9.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

10.  Rodzice mają prawo do:

1)      uzyskania od Dyrektora i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych;

2)      zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu i egzaminu po ukończeniu kształcenia w Szkole;

3)      w każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

11.  W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz w półroczu.

 

§ 16

 

1.    W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły; wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.

3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4.    Do zadań samorządu należy w szczególności:

1)      rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę;

2)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny;

3)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

4)      przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełniania wobec tych rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej;

5)      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

6)      dbanie o mienie szkoły;

7)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;

8)      rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej;

9)      dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor Szkoły.

5.    Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1)      przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów;

2)      przedstawianie propozycji do programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3)      wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;

4)      udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej;

5)      wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła;

6)      udziału przedstawicieli (z głosem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

7)      dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

6.    Opiekun samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu powszechnym, tajnym spośród kandydatów zgłoszonych w czerwcu  przez ustępujący zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 17

 

1.    Wszystkie organy Szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Szkoły.

2.    Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor, który:

1)      zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)      umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

3)      zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4)      organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły.

3.    W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej w Szkole lub między organami     Szkoły Dyrektor jest zobowiązany do:

1)     zbadania przyczyn konfliktu,

2)     wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

4.    Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 18

 

1.    W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

2.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3.    Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

 

1.    W Szkole działa szkolny wolontariat.

2.    Celem głównym szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy oraz zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego promowanie w środowisku szkolnym.

3.    Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1)      potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej oraz w środowisku lokalnym;

2)      społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3)      wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4.    Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu.

1)      Dyrektor Szkoły:

a)      powołuje jednego lub kilku opiekunów szkolnego wolontariatu,

b)      nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu.

2)      Opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

3)      Wolontariusze stali – uczniowie szkoły należący do koła wolontariuszy współkoordynujący poszczególne akcje i przedsięwzięcia.

5.    Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:

1)      wychowawców oddziałów wraz ich klasami,

2)      nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

3)      rodziców,

4)      inne osoby i instytucje.

6.    Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 20

 

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada dla potrzeb własnych następujące   pomieszczenia:

1)   21 klasopracowni,

2)   salę świetlicową,

3)   stołówkę,

4)   salę gimnastyczną z zapleczem,

5)   bibliotekę,

6)   kompleks boisk szkolnych,

7)   gabinet pielęgniarki szkolnej,

8)   szatnie.

 

§ 21

 

1.    W Szkole rok szkolny jest organizowany  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

2.    W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w pierwszy piątek po dniu 20 czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

3.    Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

 

§ 22

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora do dnia 21 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.

2.    Arkusz organizacji zawiera:

1)      liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)      liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)      dla poszczególnych oddziałów:

a)      tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach;

b)      tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych
w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w Szkole prowadzone;

c)      tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

d)     wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

e)      wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

f)       tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły;

4)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8)      liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

3.    Arkusz  tworzy się z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

4.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w systemie zintegrowanym w klasach I-III szkoły podstawowej.

6.    Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, dla świetlicy i biblioteki wynosi 60 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć (30 – 60 min), z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru czasu zajęć.

7.    Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a dwie przerwy obiadowe po 15 minut.

8.    Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I- III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

9.    Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

10.  W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I-III, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 9.

11.  Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Sr szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 10, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 9.

12.  Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

13.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 12 i 13, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

14.  Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

15.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

16.  W przypadku oddziału liczącego 24 i mniej  uczniów podziału na grupy na zajęciach
o których mowa w ust. 8 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.\

17.  Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy IV szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.

18.  W przypadku oddziału liczącego 26 i mniej  uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w ust. 10 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

19.  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez jednostkę.

20.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 11 uczniów. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może przekraczać 5 uczniów, zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych nie może przekraczać 8 uczniów, zajęć logopedycznych nie może przekraczać 4 uczniów, zajęć socjoterapeutycznych nie może przekraczać 10 uczniów, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych nie może przekraczać 8 uczniów.

21.  Na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych w grupie może być do 12 uczniów.

 

§ 23

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem a podaną placówką.

 

§ 24

 

1.    Biblioteka szkolna znajduje się w budynku Szkoły.

2.    Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.    Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje
o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).

4.    Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

5.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów.

6.    Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

7.    Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora.

 

§ 25

 

1. Realizacja celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

1)     gromadzenie zbiorów:

a)      księgozbioru podręcznego, lektur, aktualnych podstaw programowych oraz  podręczników ujętych w Szkolnym Zestawie,

b)      czasopism przedmiotowo-metodycznych,

c)      literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dla nauczycieli,

d)     pomocy audiowizualnych;

2)     opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)     udostępnienie zbiorów czytelnikom;

4)     organizację warsztatu czytelniczego;

5)     pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych form i środków propagowania czytelnictwa;

6)     współpracę z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi instytucjami.

2.    Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,

2)      przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

3)      wdrażanie do poszanowania książki,

4)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

5)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

6)      współdziałanie z nauczycielami,

7)      rozwijanie życia kulturalnego szkoły,

8)      wpieranie doskonalenia nauczycieli,

9)      przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa,

10)  kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

3.    Zadania biblioteki szkolnej:

1)      popularyzacja nowości bibliotecznych,

2)      statystyka czytelnictwa,

3)      informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,

4)      komputeryzacja biblioteki,

5)      renowacja i konserwacja księgozbioru,

6)      systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym,

7)      współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,

8)      współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

9)      kształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.

4. Biblioteka pełni funkcje:

1)      kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)      przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      kształcenie kultury czytelniczej,

d)     wdrażanie do poszanowania książki,

e)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)      opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)      współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)      wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)     pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)      kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 

§ 26

 

1.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

2.    Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki.

3.    Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

4.    Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z książek i innych źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece.

5.    Czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

6.    Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne, nieprzydatne w pracy szkół oraz zniszczone.

7.    Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne – przez 5 lat.

8.    Inwentaryzacje księgozbioru przeprowadza się co najmniej raz na pięć lat na wniosek Dyrektora  (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).

9.    Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewniając odpowiednie wyposażenie pomieszczenia, warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

10.  Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1)      właściwą obsadę personalną;

2)      odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3)      realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4)      zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5)      inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6)      zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7)      stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

11.  Zasady współpracy biblioteki z:

1)      uczniami:

a)      udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

b)      rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

c)      informowanie o zbiorach, doradzanie,

d)     prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece,

e)      pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,

f)       opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;

2)      nauczycielami:

a)      udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

b)      konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,

c)      informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,

d)     rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,

e)      informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,

f)       współpraca z Radą Pedagogiczną (udział z zebraniach RP, udział w pracy WDN);

3)      rodzicami:

a)      udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,

b)      rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,

c)      informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,

d)     nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;

4)      innymi bibliotekami:

a)      korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć (konkursy, warsztaty, wykłady i in.),

b)      uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania międzybibliotecznego. 

12.  Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor z budżetu Szkoły.

 

§ 27

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w Szkole

 

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.

2.    Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców  ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika.

4.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)      w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.

5.    W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej
(o których mowa w art. 22 ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

6.    Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

§ 28

 

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców  lub organizację dojazdu do szkoły, jednostka organizuje świetlicę.

2.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczestników pod opieką jednego nauczyciela w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

3.    Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności jednostki, której zadaniem jest:

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3)      rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i  organizowanie zajęć w tym zakresie;

4)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

5)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

6)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku.

4.    Godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska, wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia pracy rodziców uczniów, a także rozkładów dowożenia.

5.    Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z programami szkół.

6.    Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, z uwzględnieniem dzieci dojeżdżających  i dowożonych, dzieci rodziców (prawnych opiekunów) pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, z rodzin zastępczych.

7.    Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.

8.    Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora.

9.    Od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy służy odwołanie do Dyrektora. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni.

10.  W jednostce funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady jej funkcjonowania określa odrębny regulamin.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 29

 

1.    W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2.    Zasady zatrudniania  i wynagradzania pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 30

 

Pracownicy pedagogiczni to: dyrektor, nauczyciele, bibliotekarze, pedagog, psycholog, logopeda, wychowawca świetlicy. W Szkole można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

 

§ 31

 

1.    W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.    Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 32

 

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.    Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)      wybór programu nauczania uwzględniającego możliwości uczniów i wyposażenia Szkoły;

2)      wybór przez nauczycieli szkoły podstawowej podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej do ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

3)      sporządzenie rozkładu materiału nauczania z przedmiotu, którego uczy – na bieżące półrocze;

4)      opracowywanie kryteriów wymagań do kolejnych zakresów materiału
i przedstawienie ich Dyrektorowi, rodzicom i uczniom;

5)      sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności;

6)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie
z zasadami współczesnej dydaktyki;

7)      prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie   jak najlepszych wyników;

8)      tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

9)      indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

10)   kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

11)   upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

12)   ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie    niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej;

13)   systematyczna współpraca z domami rodzinnymi uczniów;

14)   ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami na terenie szkoły;

15)   poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie  ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru;

16)   udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów itp.;

17)   informowanie uczniów o obowiązujących zasadach oceniania;

18)   prowadzenie pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;

19)   współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Szkoły;

20)   dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia;

21)   prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie;

22)   aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

23)   prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych;

24)   doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

25)   prowadzenie (zleconego przez Dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego a realizującymi obowiązek szkolny w Szkole;

26)  prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

27)   pełnienie obowiązków podczas dyżurów w Szkole wg harmonogramu dyżurów;

28)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora a wynikających z organizacji pracy Szkoły;

29)   informowanie ustnie ucznia na 1 (jeden) tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady nej o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej, a w przypadku oceny niedostatecznej – informowanie  ucznia i jego rodziców w formie pisemnej lub ustnej na 3 tygodnie przed końcem półrocza/roku szkolnego;

30)   uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w Szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku w gimnazjum, wskazywanie sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu na podstawie analizy opinii/orzeczeń poszczególnych uczniów;

31)  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek:

a)      natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

b)      zwracania się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora lub skierowanie tej osoby do Dyrektora,

c)      niezwłocznie powiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów;

32)   wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego w oddziale gimnazjalnym oraz sprawozdaniem z realizacji projektu;

33)   prowadzenie dokumentacji projektu stanowiącej:

a)      plan realizacji projektu zawierający temat projektu, jego cele, plan etapów jego realizacji i formę publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego,

b)      kartę i teczkę projektu,

c)       sprawozdanie z realizacji projektu.

 

§ 33

 

1.    W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)      zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)      inne zajęcia i czynności wnikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3)      Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2.    Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć.

 

§ 34

 

Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:

1)      nauczyciel decyduje o wyborze programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2)      jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół uczniów, decyduje o treści programowej tego koła  lub  tego zespołu uczniów;

3)      decyduje o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w szkolnym systemie oceniania opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4)      ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

5)      czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

 

§ 35

 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem, organem prowadzącym jednostkę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;

2)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 

§ 36

 

W Szkole prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem pomocy doradców metodycznych, edukatorów z ośrodków metodycznych.

 

§ 37

 

1.    Oddziałem/klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3.    Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, nauczyciele uczący na danym etapie edukacyjnym mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowe, zadaniowe).

4.    Pracą  zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek  zespołu.

5.    Cele i zadania zespołu, o którym mowa  ust. 2 i 3 obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)      podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;

3)      poszerzenie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;

4)      wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

5)      organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6)      analizowanie problemów wychowawczych i postępów uczniów w nauce;

7)      opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania.

6.    W Szkole funkcjonuje zespół do spraw doradztwa zawodowego. Tworzą go  wychowawcy klas VII-VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz doradca zawodowy. Do zadań zespołu należy:

1)      zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa i zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;

2)      organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;

3)      umożliwienie uczniom uczestnictwa w „dniach otwartych” szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych różnych typów;

4)      zapraszanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w celu prezentacji oferty tych szkół;

5)      organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych mających na celu pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia;

6)      pomoc uczniom klas ósmych i trzecich oddziałów gimnazjalnych w kompletowaniu dokumentów wymaganych przez szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.  

 

§ 38

 

1.    Dyrektor  powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego 
(z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).

3.    Dyrektor  może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1)      przeniesienia nauczyciela,

2)      długotrwałej nieobecności,

3)      braku efektów pracy wychowawczej,

4)      jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% obecnych na zebraniu, po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.

 

§ 39

 

1.    Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1)      troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;

2)      czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu;

3)      utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce;

4)      interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemów wspólnie z zespołem klasowym;

5)      dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne;

6)      organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego;

7)      zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć;

8)      kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości
i współdziałania, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;

9)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

10)   rozwijanie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na   terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi;

11)   utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich,   interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji;

12)   wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami;

13)   udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się
w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych;

14)   interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie
z pielęgniarką szkolną, rodzicami uczniów;

15)   wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w Szkole i poza nią;

16)   utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, w tym odwiedzanie uczniów w domach w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi;

17)   omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich;

18)   wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a)      prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,

b)      pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

c)      wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły,

d)     koordynowanie zadań wynikających z organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w klasach;

19)   opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w Szkole;

20)   zapoznawanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami programowymi, zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz dokumentami rejestrowania ich osiągnięć;

21)   wspólnie z Radą Pedagogiczną organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

22)   wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego;

23)   tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych;

24)   na początku roku szkolnego, w którym uczniowie oddziału gimnazjalnego będą realizować projekt edukacyjny, informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

25)   koordynowanie zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego.

2.      Wychowawca ma prawo do:

1)      współdecydowania z Samorządem Klasy, z rodzicami uczniów, o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;

2)      uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy od Dyrektora i instytucji wspomagających szkołę.

3.    Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:

1)      osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

2)      integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo-profilaktycznego klasy i szkoły;

3)      poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;

4)      prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

§ 40

 

1.    Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli, doradców metodycznych, edukatorów.

2.    Nauczycielom stażystom i kontraktowym Dyrektor przydziela opiekuna stażu, a wszystkim nauczycielom odbywającym staż zapewnia jego prawidłową realizację.

 

§ 41

 

1.    Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;

2)      udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom;

3)      prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;

4)      inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;

5)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci;

6)      udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

2.    Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.    Na koniec roku szkolnego Pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

4.    Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.    W ramach realizacji swoich zadań Pedagog szkolny, w szczególności:

1)     może przeprowadzać wywiady środowiskowe;

2)     może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły;

3)     współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb innymi podmiotami.

 

§ 42

 

Do zakresu działania wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnego myślenia;

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3)      organizowanie zajęć mających na celu ujawienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;

4)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz  dbałość o zachowanie zdrowia;

6)      kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy oraz odpowiedzialność za jej wyniki;

7)      opracowanie planów pracy:

a)      świetlicy,

b)      zajęć prowadzonych zespołów;

8)      opieka nad uczniami podczas dożywiania;

9)      współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez szkolnych;

10)   czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej i pomieszczeń rekreacyjnych;

11)   zabezpieczenie młodzieży dojeżdżającej optymalnych warunków do spędzania wolnego czasu przed i po lekcjach;

12)   prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy;

13)   prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi;

14)   reprezentowanie świetlicy na zewnątrz;

15)   sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności  świetlicy szkolnej;

16)   dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej;

17)   dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy;

18)   rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności wychowanków;

19)   załatwianie innych spraw zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 43

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów;

b)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

c)      informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;

d)     prowadzenie różnych form informacji o książkach;

e)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników;

f)       rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowania uczniów, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, m.in. poprzez:

a.       spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,

b.      czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza,

c.       prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;

g)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. poprzez:

a.       informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

b.      prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,

c.       organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i plastycznych,

d.      aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;

h)      prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji;

i)        tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

2)     w zakresie pracy organizacyjnej:

a)      gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b)      konserwację i selekcję zbiorów,

c)      opracowanie biblioteczne zbiorów,

d)     organizację warsztatu informacyjnego,

e)      organizację udostępniania zbiorów;

3)      w  zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:

a)      poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,

b)      uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

 

§ 44

 

1.    Pracownikami obsługi Szkoły są:

1)      główny księgowy,

2)      sekretarz szkoły.

3)      referent do spraw finansowych,

4)      sprzątaczki,

5)      woźny,

6)      konserwator lub starszy konserwator,

7)      pomoc administracyjna lub referent,

8)      szatniarz,

9)      dozorca,

10)  robotnik gospodarczy,

11)  portier,

12)  informatyk,

13)  asystent nauczyciela,

14)  pomoc nauczyciela.

2.    Zakres obowiązków pracowników Szkoły nie będących pracownikami pedagogicznymi określają odrębne przepisy.

3.    Wszyscy pracownicy Szkoły mają prawo uczestniczyć w procesie wychowawczym, reagować na negatywne zachowanie się uczniów.

 

Rozdział 6

Uczniowie szkoły i rodzice

§ 45

 

1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do szkoły na wniosek rodziców za zgodą Dyrektora w kolejności zgłoszeń, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.    Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez:

1)      nagminne wagary;

2)      lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych;

3)      dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna);

4)      palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków;

5)      toczące się przeciw uczniowi postępowanie karne.

4.    Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

5.    Lista przyjętych kandydatów, z ilością uzyskanych punktów, jest podawana do publicznej wiadomości w terminie do 25 sierpnia danego roku.

6.    Dzieci, o których mowa w ust. 1 oraz absolwenci szkoły podstawowej, o których mowa
w ust. 2 zamieszkałe(li) poza obwodem szkoły (dotychczasowego gimnazjum) są przyjmowani na wniosek ich rodziców za zgodą Dyrektora.

 

Zasady Rekrutacji do Szkoły Podstawowej

§ 46

 

1.      Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w obwodzie szkoły.

2.      Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3.      Na wniosek rodziców  składany do Dyrektora Szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym kończą  6  lat jeżeli:

1)      korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo;

2)      posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4.      Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie zgłoszenia;

2)      na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się Dyrektorów szkół tych obwodów.

5.    Uczeń dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, w roku szkolnym 2018/2019 staje się uczniem VIII klasy szkoły podstawowej.

 

§ 47

 

1)   Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

a)      ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu;

2)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)     przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi:

a)      do uczęszczania do organizowanych przez Szkołę  lekcji etyki/religii,

b)      w przypadku nieuczęszczania na lekcje religii/etyki do zapewnienia przez Szkołę na ten czas opieki;

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:

a)      ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły,

b)      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach;

7)      korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela;

8)      znajomości szczegółowych zasad oceniania swoich osiągnięć poznawczych i psychomotorycznych;

9)      znajomości zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego;

10)   znajomości szczegółowych zasad, zakresów i kryteriów oceniania zachowania;

11)   ogólnych kryteriów oceniania zawartych w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania;

12)   znajomości szczegółowych wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów;

13)   znajomość metod i narzędzi sprawdzania i oceniania, sposobów ich dokumentowania zawartych w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania;

14)   wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

15)   organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą Dyrektora;

16)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

17)   zmiany  szkoły w ciągu roku szkolnego;

18)   korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

19)   dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, uczucia, korespondencja);

20)   korzystania z różnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Szkole i Rada Rodziców;

21)   wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, bez ponoszenia przykrych konsekwencji;

22)   odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub Dyrektora;

23)   złożenia do Dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w przypadku, gdy wg ucznia ocena roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy;

24)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

25)   bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów;

26)   być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania;

27)   znać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości z partii materiału nauczania obejmującego ponad trzy jednostki lekcyjne – taki sprawdzian może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia;

28)   opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów;

29)   powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą kontrolą;

30)   zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;

31)   wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym z prac domowych.

2.    W przypadku poczucia naruszenia praw ucznia zainteresowany, jego rodzic, ma prawo odwołania się do wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły, kuratorium, właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3.    Uczeń ma obowiązek:

1)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabieranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar;

2)      systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonywania w domu;

3)      systematycznie i wytrwale pracować nad swoim rozwojem, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;

4)      na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane wobec innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

5)      przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do szkoły;

6)      przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia;

7)      przybywać punktualnie na zajęcia wynikające z planu zajęć. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której one się odbywają;

8)      szanować i chronić mienie Szkoły;

9)      dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły;

10)   podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora, nauczycieli oraz władz Samorządu Uczniowskiego;

11)   godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz;

12)   przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu;

13)   szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;

14)   przestrzegać zasad higieny osobistej;

15)  uzupełniać braki wynikające z nieobecności na lekcjach;

16)  dbać o zdrowie własne i rówieśników;

17)   nie używać tytoniu, alkoholu, narkotyków, leków (bez zaleceń lekarza i zgody rodziców);

18)   zachowywać schludny wygląd i nosić strój szkolny zgodnie z przyjętym regulaminem;

19)   mieć zadbaną i estetyczną fryzurę;

20)   nie posiadać wyzywającego makijażu i rażących ozdób;

21)   usprawiedliwić w określonej formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

a)      usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia,

b)      usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka,

c)      oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców,

d)     dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia);

22)   podporządkować się zarządzeniu Dyrektora w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

23)   za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

4.    Uczniowie klas dotychczasowego gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:

1)      projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod;

2)      Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu;

3)      zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas dotychczasowego gimnazjum lub wykraczać poza te treści;

4)      projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)      wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c)      wykonanie zaplanowanych działań,

d)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

e)      podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5)      szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

6)      Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

a)      zadania nauczyciela, o których mowa w pkt 3,

b)      czas realizacji projektu edukacyjnego,

c)      termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

d)     sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

e)      inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego;

7)      wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu;

8)      temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład w realizację projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum. Ocena ta nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły;

9)      informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat  projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Szkoły;

10)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia klas dotychczasowego gimnazjum;

11)   z realizacji projektu edukacyjnego. W takim przypadku, na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”;

12)   udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia klasy gimnazjalnej zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

§ 48

 

1.    Kryteria i tryb wystawiania ocen za wiadomości i za zachowanie ustala Rada Pedagogiczna na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw oświaty
i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

2.    Uczeń może być nagrodzony za wyróżniające się wyniki w nauce, wzorową postawę, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska.

3.    Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom:

1)      uczeń klas I-III szkoły podstawowej  może być nagrodzony za:

a)      pełne osiągnięcia we wszystkich zakresach edukacji w nauczaniu zintegrowanym w następujący sposób:

a.       pochwałą wychowawcy na forum klasy,

b.      pochwałą przed całą szkołą udzieloną na apelu,

c.       dyplomem lub nagrodą książkową na koniec roku szkolnego;

b)      udział i osiągnięcia w organizowanych konkursach:

a.       dyplomem (za udział),

b.      nagrodą rzeczową lub dyplomem (za zajęcie wysokiego miejsca);

2)      uczeń począwszy od klasy IV  szkoły podstawowej może być nagrodzony za:

a)      szeroko pojętą aktywność:

a.       pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,

b.      pochwałą Dyrektora  na apelu,

c.       nagrodą rzeczową lub dyplomem za wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach;           

b)      osiągnięcia w nauce:

a.       przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na gazetce szkolnej lub szkolnej  stronie www przy średniej ocen 4,75 ze wszystkich zajęć edukacyjnych po klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

b.      świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową lub dyplomem przy średniej ocen 4,75 (koniec roku szkolnego),  oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą
z zachowania;

c)      za najlepsze wyniki obejmujące całokształt pracy ucznia przyznaje się Nagrodę dla Najlepszego Ucznia Szkoły wg regulaminu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną;

3)      uczeń kończący szkołę podstawową może być nagrodzony:

a)      świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową lub dyplomem przy średniej ocen 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,

b)      przyznaniem dyplomu „Wzorowego ucznia” uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii/etyki, dodatkowych), wzorowe zachowanie i 80 % punktów ze sprawdzianu dla uczniów kończących szkołę podstawową oraz wystosowaniem przez Dyrektora listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

4)     uczeń klas dotychczasowego gimnazjum może być nagrodzony za:

a)      szeroko pojętą aktywność:

a.       pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,

b.      pochwałą Dyrektora  na apelu,

c.       nagrodą rzeczową lub dyplomem za wybitne osiągnięcia w konkursach zawodach, olimpiadach;

b)      osiągnięcia w nauce:

a.       przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na gazetce szkolnej lub szkolnej stronie www  przy średniej ocen 4,75 ze wszystkich zajęć edukacyjnych po klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

b.      świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową lub dyplomem przy średniej ocen 4,75  koniec roku szkolnego) oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej
z zachowania;

c)      uczeń kończący klasę dotychczasowego gimnazjum może być nagrodzony:

a.       świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową lub dyplomem przy średniej ocen 4,75 oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,

b.      przyznaniem dyplomu „Wzorowego ucznia” uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii/etyki, dodatkowych), wzorowe zachowanie i 80 % punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz wystosowaniem przez Dyrektora listu gratulacyjnego do rodziców  ucznia.

4.    Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§ 49

 

1.    Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu Szkoły przewiduje się kary.

2.    Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły:

1)      upomnieniem wychowawcy – z powiadomieniem rodziców;

2)      upomnieniem Dyrektora  – z powiadomieniem rodziców;

3)      zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły  na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez Szkołę
– z powiadomieniem rodziców;

4)      przeniesieniem do równoległej klasy – z powiadomieniem rodziców;

5)      przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty za:

a)      stwarzanie poważnych problemów wychowawczych,

b)      wejście w konflikt z prawem,

c)      używanie alkoholu lub narkotyków,

d)     uczestnictwo w grupie nieformalnej o charakterze przestępczym,

e)      niemoralne zachowanie się i prowadzenie się,

f)       systematyczne naruszanie dyscypliny w Szkole,

g)      kradzieże,

h)      bójki,

i)        systematyczne łamanie statutu Szkoły.

3.    Wychowawca klasy udziela karę zawartą w ust. 2, pkt 1 z własnej inicjatywy lub na wniosek innych nauczycieli.

4.    Dyrektor Szkoły udziela kary zawarte w ust. 2, pkt 2–6 z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.

5.    Wychowawca informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie, bądź wymierzonej karze.

6.    Przed wymierzeniem kary uczeń winien być wysłuchany.

7.    Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania w terminie 7 dni od kary:

1)      wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora,

2)      wymierzonej przez Dyrektora do Kuratora Oświaty w Białymstoku.

8.    Prawo do odwołania wymienione w ust. 7 przysługuje również rodzicom ucznia.

9.    Dyrektor  może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego.

10.  Po półroczu nienagannego zachowania ucznia Dyrektor może anulować nałożoną na niego karę z własnej inicjatywy oraz na wniosek: ucznia, jego rodziców, wychowawcy jego klasy, jego Samorządu Klasowego, Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział 7

Zasady Wewnątrzszkolnego oceniania

§ 50

 

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.    Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają Zasady  Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 

§ 51

 

1.    Wprowadzenie w Szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;

2)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3)      dostarczanie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

4)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

5)      udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2.    Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.    Wdrażanie do systematycznej pracy.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 52

 

1.    Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i innych dokumentach określonych w statucie Szkoły.

2.    W dziennikach lekcyjnych wpisuje się oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, wyniki egzaminu przeprowadzonego przez okręgową komisją egzaminacyjną.

3.    Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisów oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, sporządzenia odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

4.    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.

5.    Szkoła zakłada po ukończeniu każdego roku szkolnego Księgę ocen.

 

§ 53

 

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1)      I półrocze – od 1 września do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi,

2)      II półrocze – od pierwszego dnia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

 

§ 54

 

 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania musi być skonsultowany z Samorządem Uczniowskim.

 

Obowiązki  nauczyciela  w wynikające  z wewnątrzszkolnego  oceniania

§ 55

 

1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2.    Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3.    Nauczyciel jest obowiązany dostosować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub w przypadku zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  etapie edukacyjnym.

5.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8.    Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1)     bieżące;

2)     klasyfikacyjne:

a)      śródroczne i roczne,

b)      końcowe.

9.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

10.  Nauczyciele oceniają systematycznie i w sposób jawny dla uczniów jak i rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek przechowywać przez cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

11.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

12.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

13.  Nauczyciel ma obowiązek, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej trwającej co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia. Prawo to nie dotyczy kartkówek.

14.  Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek umożliwić mu poprawę oceny zgodnie
z ustalonymi zasadami.

15.  Pisemne prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać w ciągu dwóch tygodni.

16.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych przez rodziców, nauczyciel musi uwzględnić nieprzygotowanie się ucznia do zajęć odbywających się dzień po dniu. Uczeń powinien to zgłosić przed lekcją.

17.  Nauczyciel ma obowiązek, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zindywidualizowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze lub pomoc innego rodzaju.

18.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem półrocza i roku szkolnego poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w formie pisemnej.

19.  Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

20.  Nauczyciele zobowiązani są ustalić przewidywaną ocenę roczną na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców o każdej przewidywanej ocenie rocznej w formie pisemnej. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym.

21.  Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.

22.  Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica.

 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem

§ 56

 

Uczeń ma prawo:

1)      do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;

2)      do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;

3)      posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania;

4)      nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w półroczu po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi;

5)      do poprawiania każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz jeden raz w półroczu oceny wyższej niż niedostateczna w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu;

6)      do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w Szkole;

7)      do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną;

8)      do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź ucznia;

9)      do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;

10)   do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;

11)   do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na pisemny wniosek rodzica bądź ucznia na zasadach określonych w statucie;

12)   do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony";

13)   do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;

14)   do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny.

 

Skala ocen śródrocznych i rocznych za osiągnięcia edukacyjne

§ 57

 

1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne, półroczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6,

2)      stopień bardzo dobry – 5,

3)      stopień dobry – 4,

4)      stopień dostateczny – 3,

5)      stopień dopuszczający – 2,

6)      stopień niedostateczny – 1.

2.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.

3.    Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

5.    Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych cen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej danego oddziału klasy i potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

b)      jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

c)      zgodne z wymaganiami nauki rozumie uogólnienia i związki między nauczanymi treściami, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela;

d)     samodzielne i sprawne posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętnie rozwiązuje problemy w twórczy sposób, posiada poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie  posługuje się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych (terminologią naukową), posiada wysoki stopień kondensacji wypowiedzi;  odnosi sukcesy
w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);

e)      z wychowania fizycznego – posiada  wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej lub duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych;

f)       z przedmiotów plastyka i muzyka – wykazuje się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej lub plastycznej;

2)     stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:

a)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową;

b)      wyczerpująco opanował cały (wymagany w momencie wystawiania oceny) materiał z podstawy programowej w obszarze wiadomości i umiejętności, łączy treści w logiczny układ;

c)      właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami z podstawy programowej, samodzielne wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę
i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób;

d)     posiada poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, wykazuje precyzję i dojrzałość (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;

3)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadanie teoretyczne i praktyczne, podejmuje się wykonania zadania o charakterze dowolnym;

b)      opanował większość materiału z podstawy programowej, łączy logicznie treści;

c)      poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami z podstawy programowej oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje;

d)     stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela;

e)      podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, tworzy wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne, tworzy umiarkowanie zwięzłe wypowiedzi;

4)     stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który:

a)      rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

b)      posiada przeciętny zasób słownictwa, posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, tworzy wypowiedzi o małej kondensacji i klarowności, popełnia niewielkie i nieliczne błędy;

c)      opanował jedynie treści podstawowe materiału z podstawy programowej, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami;

d)     poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych);

5)     stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b)      rozwiązuje zadanie teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim;

c)      stopniu trudności (potrzebne w życiu);

d)     ma nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli;

e)      słabo rozumie treści z podstawy programowej, odtwarza podstawowe wiadomości i procedury, nie umie wyjaśniać zjawisk;

6)     stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej    przedmiotu nauczania w danym oddziale klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b)      nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności;

c)      nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, nie posiada wiadomości i umiejętności dających szansę na sukces w dalszych etapach kształcenia,  nie skorzystał z pomocy Szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

6.    Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7.    Poszczególne oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu i zapisuje je w  dzienniku lekcyjnym.

8.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

9.    Ustalone przez nauczycieli oceny śródroczne i roczne zatwierdzane są na klasyfikacyjnej Radzie  Pedagogicznej.

10.  W oddziałach klas I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

11.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

Skala ocen bieżących

§ 58

 

1.    Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej w oddziałach klas  IV-VIII oraz klas II-III dotychczasowego gimnazjum ustala się w skali od 1 do 6.

2.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3.    Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny bez plusów i minusów są identyczne z wymaganiami na oceny śródroczne i roczne.

4.    Do  testów, sprawdzianów i innych prac z zadaniami punktowanymi stosuje się poniższą skalę procentową:

 

Ocena
Zakres procentowy
1
0% – 30%
2
31% – 50%
3
51% – 70 %
4
71% – 90%
5
91% – 99%
6
100%
    

5.    W oddziałach klas I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej mogą być ocenami opisowymi.

6.    Zawierają  one w sobie opis  sposobu pracy i osiągnięć ucznia we wszystkich zakresach edukacji.

7.    Uczeń otrzymuje oceny: bieżące, śródroczną i roczną.

1)      W bieżącej ocenie opisowej eksponujemy osiągnięcia indywidualne dziecka, nie porównując go z innymi uczniami. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oceniani są od chwili zakończenia diagnozy.

2)      Nauczyciele stosują następujące sposoby oceniania wspomagającego tj.:

a)      ustne pochwały,

b)      teczki dokonań zawierające prace uczniów.

3)      Poziom osiągnięć ucznia oceniany jest zgodnie z przyjętą symboliką:

 A! – SUPER WSPANIALE!  – otrzymuje uczeń który:

a)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)      posiadł wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej,

c)      korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,

d)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

e)      proponuje rozwiązania niekonwencjonalne,

f)       potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe,

g)      osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych;

A – WSPANIALE – otrzymuje uczeń, który:

a)      jest zawsze przygotowany do lekcji,

b)      czyta płynnie,

c)      kształtnie pisze,

d)     poprawnie przepisuje,

e)      bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu,

f)       wypowiada się wielozdaniowo,

g)      liczy w pamięci,

h)      łatwo zapamiętuje wiadomości,

i)        pracuje poprawnie, samodzielnie,

j)        ma poprawne, szybkie tempo pracy,

k)      wykonuje ciekawe, estetyczne prace plastyczne; jest sprawny manualnie,

l)        sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia sportowe,

m)    potrafi dostosować się do zasad i reguł gier, dba o bezpieczeństwo swoje
i rówieśników;

 B – ZADAWALAJĄCO – otrzymuje uczeń, który:

a)      czasami nie jest przygotowany do lekcji,

b)      poprawnie czyta,

c)      rozwlekłe pisze,

d)     przepisuje poprawnie,

e)      pisze ze słuchu i z pamięci poprawnie,

f)       wypowiada się jednozdaniowo,

g)      liczy w pamięci i na konkretach,

h)      łatwo zapamiętuje wiadomości,

i)        pracuje samodzielnie,

j)        ma szybkie tempo pracy, mogą występować nieliczne błędy

k)      wykonuje ciekawe, estetyczne prace plastyczne; jest mało sprawny manualnie,

l)        jest sprawny fizycznie, chętnie wykonuje ćwiczenia sportowe,

m)    potrafi dostosować się do zasad i reguł gier, dba o bezpieczeństwo swoje
i rówieśników;

 C – WYSTARCZAJĄCO - otrzymuje uczeń, który:

a)      czasami zapomina przygotować się do lekcji,

b)      czyta składając litery, sylabizując,

c)      pisze rozwlekłe, opuszcza litery,

d)     przepisuje z błędami,

e)      ma trudności w pisaniu wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu,

f)       wypowiada się jednowyrazowo, potocznie,

g)      liczy na konkretach, wolno, ma trudności z liczeniem,

h)      ma trudności w zapamiętywaniu

i)        rzadko pracuje samodzielnie, wymaga kontroli nauczyciela,

j)        ma wolne tempo pracy,

k)      jest mało sprawny manualnie, wykonuje prace ubogie, estetyczne,

l)        jest mało sprawny fizycznie,

m)    potrafi dostosować się do zasad i reguł gier, dba o bezpieczeństwo swoje
i rówieśników;

 D – POSTARAJ SIĘ – otrzymuje uczeń który:

a)      często zapomina przygotować się do lekcji,

b)      czyta słabo, myli litery,

c)      pisze niestaranne zniekształcone, rozwlekłe litery, nie mieści się w liniaturze, opuszcza litery,

d)     przepisuje z licznymi błędami,

e)      ma trudności w pisaniu wyrazów i zdań z pamięci; nie potrafi napisać samodzielnie,

f)       nie wypowiada się samodzielnie, na zadane pytanie odpowiada jednym wyrazem,

g)      ma trudności w rozpoznawaniu cyfr, nie potrafi liczyć,

h)      ma trudności w zapamiętywaniu tekstu,

i)        nie pracuje samodzielnie, stale pracuje pod kierunkiem nauczyciela, nie kończy prac na lekcji,

j)        ma bardzo wolne tempo pracy,

k)      jest mało sprawny manualnie, jego prace plastyczne są ubogie, schematyczne, niestaranne,

l)        jest mało sprawny fizycznie, niechętnie ćwiczy,

m)    nie potrafi dostosować się do zasad i reguł gier;

 E – POPRACUJ!  JEST ŹLE! otrzymuje uczeń który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

b)      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności,

c)      odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

4)      Symbole literowe są dla informacji nauczyciela, ucznia i rodzica. Pomagają nauczycielowi przy wystawieniu oceny opisowej rocznej.

a)      Rodzic informowany jest o bieżących ocenach poprzez wpis w zeszycie informacji. Każdy uczeń ma wyszczególnioną stronę podzieloną na poszczególne edukacje. Oceny są wpisywane na bieżąco przez nauczycieli następującymi kolorami:

a.       czerwonym, oceny ze sprawdzianów i prac kontrolnych,

b.      zielonym, oceny z kartkówek i prac samodzielnych,

c.       niebieskim – wszystkie pozostałe oceny.

b)      W ocenianiu bieżącym oraz ocenie ze sprawdzianów i prac kontrolnych z poszczególnych edukacji dopuszcza się stosowanie znaków (+) i (–). Przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej przez ucznia nauczyciel może dopisać znak (–), przy górnej punktacji znak (+).

c)      W klasie trzeciej od drugiego semestru wprowadza się następującą skalę ocen bieżących: 6,5,4,3,2,1. Wymagania na poszczególne oceny odpowiadają wymaganiom oznaczeń literowych: A! – 6, A – 5, B – 4, C – 3, D – 2, E – 1.

5)      Śródroczna ocena  jest wynikiem półrocznej obserwacji. Jest skierowana do ucznia
i jego rodziców w formie pisemnej karty osiągnięć ucznia opracowanej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę z zachowania. Ma formę arkusza oceny opisowej.

6)      Końcoworoczna ocena opisowa jest wynikiem obserwacji postępów ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Ma charakter diagnostyczno – informacyjny, wspomaga ucznia w dalszej edukacji. Ocena roczna również jest wyrażona w formie pisemnej.

8.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

9.    Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

10.  Zasady zdobywania ocen z danego przedmiotu  przedstawia  rodzicom i uczniom nauczyciel na początku roku szkolnego.

 

Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny

§ 59

 

1.    Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1)     odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2)     przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3)     wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

2.    Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi lub uczniowi  w bezpośredniej rozmowie.

3.    Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.

4.    W przypadku oceny z pracy pisemnej nauczyciel przedkłada do wglądu pracę ucznia (praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka).

5.    Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz
z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności.

6.    Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.

7.    Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca.

8.    Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.

9.    Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

10.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1)     w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów Szkoły, które odbywają zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2)     w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;

3)     w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

11.  Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

12.  W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na zasady wewnątrzszkolnego oceniania Szkoły, szczegółowe zasady oceniania na przedmiocie oraz przechowywane prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki).

13.  Uzasadnienie rodzicowi powinno odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. Decyzję o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu.

14.  Gdy  przedstawione uzasadnienie nie spełnia oczekiwań ucznia lub rodzica nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian weryfikujący wiadomości i umiejętności ucznia.

15.  Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:

1)     udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły, który należy złożyć w sekretariacie Szkoły w każdym czasie
w godzinach pracy sekretariatu;

2)     Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w Szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom
w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela;

3)     udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły.

 

Skala ocen zachowania

§ 60

 

1.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami opisowymi.

2.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną, półroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe,

2)     bardzo dobre,

3)     dobre,

4)     poprawne,

5)     nieodpowiednie,

6)     naganne.

3.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje Szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

6)      godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

4.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

7.    Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

1)      nauczyciele wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego,

2)      nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

8.    Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.

9.    W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania Dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

10.  Uzyskana śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na promocję do oddziału klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Kryteria oceniania zachowania uczniów.

§ 61

 

1.    Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania.

2.    W ocenianiu zachowania uczniów  uwzględnia się pozytywne  i negatywne przejawy postępowania  i działalności ucznia i odpowiednio się je punktuje.

3.    Do oceny zachowania bierze się pod uwagę wszystkie odpowiednio punktowane kryteria pozytywnych i negatywnych przejawów postępowania ucznia znajdujące się w szczegółowych kryteriach oceny zachowania uczniów.

4.    Zasady punktowania oraz kryteria oceny zachowania uczniów określa regulamin opracowany przez uczniów rodziców i nauczycieli.

5.    Przy ustalaniu oceny z zachowania w oddziałach klas I-III wychowawca bierze pod uwagę następujące zachowania i przejawy działalności uczniów:

1)     Stosunek do obowiązków szkolnych:

a)      przygotowanie się do zajęć, w szczególności:

a.       wyposażenie w przybory i pomoce niezbędne do pracy na lekcjach,

b.      odrabianie prac domowych (ustnych i pisemnych),

c.       pozytywny udział w lekcjach;

b)      systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne (wagary, dni nieusprawiedliwione, spóźnienia);

c)      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, w szczególności udział w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych.

2)      Aktywność społeczną ucznia:

a)      czynny udział w życiu oddziału klasy i Szkoły:

a.  pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

b.   dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych,

c.   wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

d.  wywiązywanie się z zadań powierzonych przez oddział klasy,

e.   inicjatywę i pomysłowość ucznia dotyczącą życia oddziału klasy i Szkoły.

3)      Kulturę osobistą ucznia:

b)      zachowanie w Szkole i poza nią,

c)      kulturę słowa (w stosunku do kolegów i osób dorosłych),

d)     dbałość o higienę osobistą.

6.    Ustalone  przez wychowawcę oceny z zachowania konsultowane są z nauczycielami oraz zatwierdzane są na klasyfikacyjnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7.    Szczegółowe kryteria z zachowania na poszczególne oceny.

1)      Kryteria oceny z zachowania ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej:

a)      ocena z zachowania ma charakter opisowy;

b)      ocenę ustala nauczyciel-wychowawca, uwzględniając w tej sprawie:

a.       opinię innych nauczycieli uczących ucznia,

b.      opinię pracowników Szkoły,

c.       samoocenę ucznia;

c)      przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza klasą;

d)     śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące zakresy:

a.       stosunek do obowiązków szkolnych,

b.      kultura osobista,

c.       współdziałanie,

d.      samodzielność;

e)      w ramach oceniania bieżącego przyjęto następujące kryteria i skalę ocen:

 OCENA WZOROWA  (wz)

a.       zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów w Szkole
i w środowisku,

b.      uczeń jest pilny, samodzielny, sumienny, rozwija własne zainteresowania,

c.       wytrwale pokonuje trudności,

d.      dobywa wiedzę wykraczającą poza podstawę programową,

e.       wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki,

f.       wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy,

g.      umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,

h.      bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły,

i.        jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji;

    OCENA BARDZO DOBRA  (bdb)

a.       uczeń zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,

b.      wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

c.       wykazuje pomoc życzliwość w czasie nauki i zabawy,

d.      umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,

e.       kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński,

f.       pomaga innym, życzliwie odnosi się do innych,

g.      bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły;

 OCENA DOBRA  (db)

a.       czasem popada w konflikty i zdarzają mu się spóźnienia,

b.      czasem nie wypełnia obowiązków szkolnych,

c.       pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości,

d.      nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych,

e.       jest bierny na potrzeby rówieśników,

f.       bierze udział w życiu klasy,

g.      ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie;

OCENA POPRAWNA  (pop)

a.       czasami niekulturalnie odnosi się do innych, używa niewłaściwego słownictwa,

b.      często zapomina o odrabianiu prac domowych,

c.       przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie,

d.      przejawia postawy niekoleżeńskie, używa nieodpowiednich słów,

e.       jest bierny w organizowanych imprezach klasowych,

f.       nie wypełnia obowiązku dyżurnego i przydzielonych zadań;

 OCENA NIEODPOWIEDNIA  (ndp)

a.       często się spóźnia na zajęcia,

b.      często popada w konflikty,

c.       nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych,

d.      nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,

e.       nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,

f.       ma lekceważący stosunek do nauki,

g.      wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,

h.      utrudnia prace innym,

i.        jest agresywny w stosunku do innych,

j.        nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania,

k.      nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą własność.

2)      Kryteria oceny z zachowania ucznia w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i oddziałów dotychczasowego gimnazjum:

OCENA WZOROWA

Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach w pełni przestrzega postanowień Statutu Szkoły – w określonej dziedzinie może być pozytywnym wzorem dla innych, a w szczególności:

a.       ma wzorową kulturę osobistą w zachowaniu i słowie, nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;

b.      ma estetyczny wygląd zgodny z wymaganiami regulaminu szkolnego, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych, na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;

c.       wykazuje inicjatywę twórczą, dąży do rozwijania własnych zainteresowań
i zdolności, ma osiągnięcia pozaszkolne;

d.      angażuje się w życie klasy i Szkoły, rozwija własne talenty i zainteresowania, odpowiedzialnie i wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
w pełni przestrzega prawa szkolnego;

e.       dba o mienie Szkoły, ład i porządek, szanuje podręczniki, mienie szkolne
i społeczne oraz mienie kolegów;

f.       reaguje na zło, nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej
w rozwiązywaniu konfliktów;

g.      nie ulega nałogom;

h.      nie ma godzin nieusprawiedliwionych przy najwyżej 2 usprawiedliwionych spóźnieniach;

i.        podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

OCENA BARDZO DOBRA

Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a.       bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w Szkole i środowisku;

b.      ma wyróżniającą postawę;

c.       ma wysoką kulturę osobistą w zachowaniu i słowie;

d.      ma estetyczny wygląd zewnętrzny zgodny z wymaganiami regulaminu szkolnego, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych, na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;

e.       angażuje się w życie klasy i Szkoły, angażuje się w akcje społeczne;

f.       bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, rozwija własne talenty i zainteresowania;

g.      w pełni przestrzega prawa szkolnego;

h.      dba o mienie Szkoły, ład i porządek, szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

i.        reaguje na zło, nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;

j.        nie ulega nałogom;

k.      ma w szczególnych przypadkach 1 godzinę nieusprawiedliwioną lub 2 spóźnienia;

l.        pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

OCENA DOBRA

Ocenę dobrą a zachowania otrzymuje uczeń, który:

a.       dobrze, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

b.      zachowanie nie budzi zastrzeżeń;

c.       wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą słowa, nie używa wulgarnego słownictwa;

d.      wyróżnia się właściwą postawą wobec nauczycieli, personelu Szkoły i kolegów, angażuje się w życie klasy;

e.       w całości przestrzega regulaminu szkolnego a w szczególności przepisów dotyczących wyglądu zewnętrznego ucznia;

f.       dba o mienie Szkoły;

g.      reaguje na zło, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;

h.      nie ulega nałogom;

i.        wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;

j.        ma w szczególnych sytuacjach 2 godziny nieusprawiedliwione lub 3 spóźnienia;

k.      prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

OCENA POPRAWNA

Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a.       nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przeważnie przestrzega regulaminu Szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

b.      nie zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania, ale stara się wyrażać w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;

c.       nie zawsze prezentuje właściwą postawę wobec nauczycieli, personelu Szkoły i kolegów, zazwyczaj stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;

d.      prezentuje bierną postawę wobec działań w klasie i Szkole, nie angażuje się w te działania;

e.       stara się nie uczestniczyć w konfliktach;

f.       ma do 8 godzin nieusprawiedliwionych lub notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

g.      wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

OCENA NIEODPOWIEDNIA

Nieodpowiednią oceną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a.       ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b.      zachowuje się niekulturalnie (w Szkole i poza nią), ma lekceważący stosunek do pracowników Szkoły;

c.       narusza zasady moralne;

d.      nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi;

e.       nadużywa swoich praw uczniowskich, ma demoralizujący wpływ na innych;

f.       nie przestrzega prawa szkolnego, w tym rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia;

g.      rozmyślnie niszczy mienie Szkoły oraz mienie kolegów, niszczy podręczniki;

h.      nie ma szacunku dla zdrowia własnego i innych, wdaj się w bójki i konflikty, często je prowokuje;

i.        ulega nałogom lub stosuje używki, namawia do ich stosowania innych uczniów;

j.        przynosi złą sławę klasie i Szkole;

k.      ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;

l.        nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze;

m.    często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

OCENA NAGANNA

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a.       rażąco lekceważy obowiązki szkolne, demonstracyjnie łamie zasady regulaminu szkolnego, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b.      ma rażąco nieestetyczny wygląd, nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę;

c.       ma demoralizujący wpływ na innych;

d.      nie okazuje zainteresowania życiem klasy i Szkoły;

e.       nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi (arogancja, wulgarność, agresja), ma lekceważący stosunek do pracowników Szkoły;

f.       nadużywa uczniowskich praw, dewastuje  mienie Szkoły, kolegów i mienie społeczne;

g.      nie ma szacunku dla zdrowia własnego i innych, stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska;

h.      ulega nałogom lub stosuje używki, wielokrotnie powtarza te same przewinienia, przynosi złą sławę klasie i Szkole;

i.        ma konflikt z prawem, pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem policyjnym;

j.        nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez Szkołę środków zaradczych;

k.      ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych;

l.        nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak
i opiekuna.   

 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

§ 62

 

1.    Każdy uczeń ma prawo poprawiać przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

2.    Uczniowie poprawiają oceny w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych. O zamiarze poprawiania i jego wynikach informują wychowawcę klasy.

3.    Uczeń ustala z nauczycielem termin poprawy oceny, która odbywa się nie później niż tydzień przed terminem wystawienia ocen.

4.    Uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu pisemnego, obejmującego półroczne lub roczne wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie.

5.    Uczeń otrzymuje ocenę podwyższoną o jeden stopień w stosunku do oceny przewidywanej, jeśli uzyska co najmniej 90% punktów ze sprawdzianu.

6.    Z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie fizyczne tryb podwyższenia przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

7.    Uczeń lub jego rodzice mogą również zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą o poprawianie oceny przez ucznia w obecności wychowawcy.

8.    W przypadku pisemnego wniosku ucznia lub rodzica sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9.    Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2)     termin tych czynności;

3)     zadania sprawdzające;

4)     wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

5)     podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

10.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w w­w. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

11.  Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

12.  Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.

13.  Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.

14.  Uczeń, który chciałby otrzymać wyższą od proponowanej przez wychowawcę  ocenę
z zachowania dokonuje pisemnej samooceny. Wychowawca z Samorządem Klasowym dokonuje analizy przedstawionej samooceny i jeżeli przychyla się do wniosku ucznia ocena zostaje podwyższona o jeden stopień.

15.  W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć ucznia.

16.  Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

17.  Dyrektor Szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów Samorządu Klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

18.  Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z Dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

19.  Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1)     imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

2)     termin spotkania zespołu;

3)     ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

4)     podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

20.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

21.  Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.

22.  Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

23.  Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 63

 Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2.    Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.

4.    Dyrektor Szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały ma obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

5.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

1)      zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących dotychczasowe gimnazjum;

2)      na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa  promocyjne.

6.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.    Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

Termin, sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 uzgadnia się z rodzicami i uczniem w czasie nie przekraczającym  5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

8.    W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca oddziału,

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e)      przedstawiciel Rady Rodziców,

f)       pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,

g)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole.

9.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu,

c)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d)     imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania sprawdzające,

f)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

2)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      imię i nazwisko ucznia,

d)     wynik głosowania,

e)      ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13.  Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 64

 

1.    Uczniów klasyfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego – w styczniu i w czerwcu.

2.    Uczeń podlega klasyfikacji:

1)      śródrocznej i rocznej,

2)      końcowej.

3.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie Szkoły.

5.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.

6.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej, na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.

7.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

8.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że
w oddziałach klas I-III w przypadku:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2)     dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć.

9.    Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

10.  Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w oddziale klas programowo niższych;

3)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

11.  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie Szkoły.

12.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

13.  Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

14.  Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.

15.  Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.16.

16.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

17.  Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

18.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

19.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może po złożeniu wniosku zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

20.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

21.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

22.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

23.  Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

24.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25.  Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

26.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

27.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja
w skład której wchodzą:

1)     Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.

28.  W charakterze obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.

29.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

30.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji,

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

4)     imię i nazwisko ucznia,

5)     zadania i ćwiczenia egzaminacyjne,

6)     wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

31.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

32.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

33.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy

§ 65

 

1.    Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

2.    W wyjątkowych przypadkach na wniosek rodzica Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze
– przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;

4)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      nazwę zajęć edukacyjnych,

4)      imię i nazwisko ucznia,

5)      pytania egzaminacyjne,

6)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

7.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.

9.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiedni  oddział klasy.

10.  Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

Promowanie

§ 66

 

1.    Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2.    Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I-III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3.    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I-III do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4.    Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5.    O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno
– terapeutycznym.

6.    Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.    Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć

9.    Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

10.  Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

11.  Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę (religia/etyka
—————) bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12.  Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)      przystąpił do egzaminu kończącego naukę.

13.  ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia Rada Pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

14.  Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12 powtarza ostatnią klasę Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym  powtarza tą klasę do egzaminu.

15.  Uczeń kończy Szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 67

 

1.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3.    Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1)      język polski,

2)      matematykę,

3)      język obcy nowożytny,

4)      jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4.    Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

5.    Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.

6.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)      nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2)      przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

7.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

8.    Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.

 

Egzamin gimnazjalny

§ 68

 

1.    W  oddziale klasy III dotychczasowego gimnazjum  jest  przeprowadzany  egzamin
w formie pisemnej i obejmuje:

1)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2)      w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;

3)      w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2.    Egzamin  gimnazjalny  składa  się  z  trzech  części  i obejmuje:

1)      w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z  zakresu  historii  i wiedzy o społeczeństwie;

2)      w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  i chemii;

3)      w części trzeciej – wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony).

3.    Egzamin gimnazjalny w Szkole przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

4.    Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego
z następujących języków nowożytnych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,  ukraiński,  włoski.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69

 

1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej z godłem państwa.

2.    Szkoła ma własny sztandar.

3.    Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-01-10