Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w UG Korycin

 ZARZĄDZENIE NR 3/09 WÓJTA GMINY KORYCIN 
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin

 

     Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 2 pkt 3 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Korycin z dnia 14 września 2007 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w „Regulaminie  naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-09-20

Data modyfikacji: 2018-11-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-09-20