WÓJT GMINY KORYCIN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KORYCIN

Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i pożarnictwa w Urzędzie Gminy Korycin

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) staż pracy – 3 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
6) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne lub podyplomowe studia administracyjne,
7) znajomość przepisów prawa z zakresu: samorządu terytorialnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, powszechnego obowiązku obrony, pożarnictwa, ochrony informacji niejawnych,ochrony danych osobowych, KPA, prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
8) praktyczna umiejętność obsługi komputera,
9) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu informacji niejawnych

10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone szkolenia lub kursy
2) prawo jazdy kat.B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
3) prowadzenie spraw z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
5) prowadzenie strony internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej;
6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;
7) prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych;

8) prowadzenie spraw wynikających z przepisów: prawa o stowarzyszeniach, prawa o zgromadzeniach, prawa o zbiórkach publicznych;

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego ze zdjęciem,

7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Korycinie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku do godz. 1500

pod adresem: Urząd Gminy w Korycinie, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i pożarnictwa w Urzędzie Gminy Korycin”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Korycinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Korycinie w dniu 11 grudnia 2009 roku o godz. 10.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (085) 72 29 197.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/Nabor_na_wolne_stanowiska_pracy/Nabor_wolne/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

Korycin, 27.11.2009r.

 Wójt
Mirosław Lech

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektora ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i pożarnictwa” w Urzędzie Gminy Korycin.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2009-11-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2009-11-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2009-11-27