WÓJT GMINY KORYCIN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub wyższe o kierunku finanse, administracja na podbudowie średniej szkoły ekonomicznej,
2) praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów „Płatnik”, „Płace” i „ZUS”,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) znajomość obowiązków związanych ze stanowiskiem.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
2) systematyczność,
3) komunikatywność,
4) rzetelność,
5) wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kompletowanie dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, gospodarki komunalnej,
2) sporządzanie list płac pracowników oraz umów zleceń i o dzieło,
3) rozliczanie składek ZUS (sporządzanie raportów, deklaracji) i przekazywanie elektronicznie i za pomocą poczty wymaganych dokumentów do ZUS,
4) rozliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego (sporządzanie deklaracji i przelewów),
5) sporządzanie informacji rocznych o pobranych zaliczkach (PIT-11, PIT-8) oraz rozliczanie z podatku (PIT-40) na zgłoszenia pracowników,
6) rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń i przekazywanie na odpowiednie konta w wymaganych terminach,
7) księgowanie wydatków według klasyfikacji budżetowej GOPS i przekazywanie kwartalnych zestawień do zaksięgowania w budżecie Gminy,
8) sporządzanie przelewów dotyczących wydatków GOPS,
9) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart ZUS,
10) sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, ustawę o finansach publicznych dotyczących prowadzonych spraw,
11) prowadzenie księgowości przedszkola i GOPS oraz przekazywanie danych w okresach kwartalnych do budżetu Gminy.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
4) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 października 2007 roku włącznie

pod adresem: Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 16 października 2007 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (085) 7229197.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/korycin/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

Wójt
Mirosław Lech

Korycin, 27.09.2007r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-09-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-09-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-09-27