WÓJT GMINY KORYCIN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEW URZĘDZIE GMINY KORYCIN

Stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) staż pracy – min. 1 rok na stanowisku ds. księgowości w administracji samorządowej,

6) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia,
7) znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o finansach publicznych,o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
8) praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów „Budżet”, „Bestia” oraz znajomość zasad rozliczania środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
2) systematyczność,
3) komunikatywność,
4) rzetelność,
5) wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kompletowanie dokumentów księgowych zgodnie z operacjami dziennymi łącznie z podpisem pod względem formalno-rachunkowym.
2. Dekretowanie dokumentów księgowych.
3. Prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej, ewidencji dochodów i wydatków oraz ewidencji wydatków strukturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zabezpieczanie danych za pomocą wydruków komputerowych.
4. Obciążanie podległych jednostek i dzierżawców za dokonany w ich imieniu wydatek przez Urząd Gminy.
5. Sporządzanie poleceń przelewów dotyczących wydatków.
6. Sporządzanie sprawozdań gminy nałożonych ustawą o statystyce publicznej i innymi przepisami prawa.
7. Uzgadnianie i weryfikacja wspólnie ze skarbnikiem sald kont syntetycznych i analitycznych.
8. Przygotowywanie rachunków do wypłaty gotówkowej i przekazywanie odpowiednim pracownikom.
9. Rozliczanie inwentaryzacji wspólnie ze skarbnikiem.

10. Prowadzenie dokumentacji dot. zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników UG i GOPS.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,

7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Korycinie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 19 lutego 2010 roku do godz. 1500

pod adresem: Urząd Gminy w Korycinie, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Korycinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Korycinie w dniu 22 lutego 2010r. o godz. 1000

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (085) 72 29 197 lub 7229192.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/Nabor_na_wolne_stanowiska_pracy/Nabor_wolne/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

 

Wójt
/-/ Mirosław Lech

Korycin, 08.02.2010r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Referenta ds. księgowości budżetowej” w Urzędzie Gminy Korycin 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-02-08