Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansowym

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Korycin

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Korycin

 

Adres urzędu:

Urząd Gminy Korycin

ul. Knyszyńska 2a

16-140 Korycin

Wymiar etatu: 1

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: od 1 października 2016 r.

1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz min.1 rok stażu pracy w  księgowości jednostek sektora finansów publicznych;

3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  niekaralność za przestępstwo  ścigane   z   oskarżenia  publicznego   lub umyślne  przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu ustaw: o finansach publicznych, ordynacja podatkowa,  o podatkach i opłatach lokalnych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego;

2) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych: Word, Exel;

3) umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

4) rzetelność, dokładność,  odpowiedzialność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw podatków i opłat oraz realizacja dochodów gminy;

2) prowadzenie rachunkowości;

3) obsługa finansowo - księgowa Gminy;

4) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań, bilansów i analiz zgodnie z  aktualnymi przepisami;

5) rozliczanie finansowe dotacji otrzymanych z budżetu Państwa, funduszy celowych oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego;

6) rozliczanie i odprowadzanie dochodów pobranych przez Urząd Gminy na rzecz budżetu Państwa;

7) prowadzenie księgowości i rachunkowości podatkowej, dokonywanie wymiaru podatków i opłat należnych Gminie;

8) organizowanie inkasa oraz nadzór i rozliczanie inkasentów;

9) wystawianie faktur w imieniu gminy;

10) naliczanie opłat z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego – wystawianie faktur, prowadzenie księgowości w tym zakresie;

11) prowadzenie spraw dotyczących należności cywilno-prawnych przysługujących gminie;

12) podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji należności o charakterze pieniężnym;

13) rozliczanie podatku VAT.

Szczegółowy zakres czynności określony jest w § 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, dostępnego pod adresem http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl w zakładce Urząd Gminy Korycin/Regulamin Organizacyjny.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy lub CV;

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności  oraz staż pracy;

5) oświadczenie o stanie zdrowia;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.922).

5. Warunki pracy na stanowisku:

  • miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy w Korycin;
  • praca administracyjno-biurowa w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze, dojście po schodach, brak windy i podjazdu;
  • praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu i klientem zewnętrznym;
  • wykonywanie zadań pod presją czasu;
  • narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 1900 – 2200 zł

6Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 23.09.2016 roku do godziny 1530  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy Korycin (I piętro, pokój Nr 2)  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 z dopiskiem „Nabór na stanowisko  ds. księgowości w referacie finansowym Urzędu Gminy Korycin"(decyduje data faktycznego wpływu oferty). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

8. Inne informacje:

Postępowanie dotyczące naboru przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Korycin. Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone na podstawie ustnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu.

 

Korycin 12.09.2016 r.

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Zapolska - Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-09-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-09-13