WÓJT GMINY KORYCIN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KORYCIN

Stanowisko: referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub wyższe o kierunku finanse, rachunkowość,
2) praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów „Płatnik”, „Płace”,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) znajomość obowiązków związanych ze stanowiskiem.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
2) systematyczność,
3) komunikatywność,
4) rzetelność,
5) wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompletowanie dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Przedszkola oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 2. Sporządzanie list płac pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

 3. Prowadzenie ewidencji pracowniczych zwolnień lekarskich.

 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń.

 5. Rozliczanie składek ZUS (sporządzanie raportów, deklaracji) i przekazywanie elektronicznie i za pomocą poczty wymaganych dokumentów do ZUS.

 6. Rozliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego (sporządzanie deklaracji i przelewów).

 7. Sporządzanie informacji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz rozliczanie z podatku (PIT-40) na zgłoszenia pracowników.

 8. Rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń i przekazywanie na odpowiednie konta w wymaganych terminach.

 9. Sporządzanie list odbioru diet przez radnych za odbyte posiedzenia sesji i komisji.

 10. Sporządzanie wydruków komputerowych po naliczaniu płac oraz archiwizowanie danych.

 11. Księgowanie wydatków według klasyfikacji budżetowej GOPS i Przedszkola oraz przekazywanie sprawozdań finansowych z tego zakresu w wymaganych terminach Skarbnikowi Gminy.

 12. Sporządzanie przelewów dotyczących wydatków GOPS i Przedszkola.

 13. Pobieranie czeków z BS Korycin i wydawanie ich upoważnionym osobom.

 14. Kompletowanie dokumentów dotyczących kapitału początkowego pracowników.

 15. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i deklaracji ZUS.

 16. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS dotyczących prowadzonych spraw.

    17. Prowadzenie księgowości budżetowej Przedszkola i GOPS.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego ze zdjęciem,
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

 

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Korycinie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 września 2009 roku do godz. 1000
pod adresem: Urząd Gminy w Korycinie, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Korycinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Korycinie w dniu 25 września 2009 roku o godz. 1010

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (085) 72 29 197 lub 7229192.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu lub rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/korycin/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

Wójt Gminy Korycin

/-/ Mirosław Lech

Korycin, 14.09.2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2009-09-14

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2009-09-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2009-09-14