Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 128/3

Korycin, dnia 16 .02.2018 r.

GR.6840.6.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Wójt Gminy Korycin informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin:

- działka Nr 128/3 o pow. 0,3100 ha - położona w obrębie gruntów wsi  Korycin przy drodze krajowej S – 8 Białystok-Augustów w sąsiedztwie stacji paliwowej CPN, nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów  grunty orne (R IVa i R V), nr księgi wieczystej - BI1S/00044681/1,

     Cena wywoławcza – 52 000 zł,  wadium – 5 200 zł.  Przetarg odbędzie się o godz. 1000.

       Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie  nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120  najpóźniej  do  dnia 16 marca 2018r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto  Sprzedającego.

        Do wymienionej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin, zgodnie z którym działka nr 128/3 położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym KU (tereny przeznaczone na cele obsługi komunikacji).

           Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic.

       Wpłacone wadia przez uczestników, którzy przetarg wygrają zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz Gminy Korycin jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

        Osobę wyłonioną w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

         Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr  tel. 85 722-91-95 .

     Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.korycin.pl), prasie (w Gazecie Współczesnej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.   

                                                                                                            WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-02-16