Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie kredytu

Dz.U./S S76
19/04/2018
169336-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169336-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Korycin: Usługi udzielania kredytu
2018/S 076-169336
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin16-140
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Waszczeniuk
Tel.: +48 857229192
E-mail: awaszczeniuk@korycin.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości 1 720 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek,których termin płatności przypada na 2018 r.
Numer referencyjny: IN.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu do wysokości 1 720 000,00 PLN z przeznaczeniemna spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2018 r. – 463 814,00 PLN oraz na pokrycieplanowanego deficytu budżetu – 1 256 186,00 PLN.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Korycin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu do wysokości 1 720 000,00 PLN z przeznaczeniemna spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2018 r. – 463 814,00 PLN oraz na pokrycieplanowanego deficytu budżetu – 1 256 186,00 PLN”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości - 13 000,00 PLN(słownie złotych: trzynaście tysięcy złotych, 00/100 gr),

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowejna terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkachokreślonych w załączonym projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania napodstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczyWykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
Z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnympostanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawoupadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania brakupodstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzórstanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zgodnie z dyrektywą formularz JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,
3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentówpotwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziałuw postępowaniu,
4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bezzwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziałuw postępowaniu,
5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą bazydanych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz jednolitegodokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinnypotwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którymkażdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu składa także formularz jednolitego dokumentu dotyczący tych podmiotów. Formularz jednolitegodokumentu powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumentydotyczące podwykonawców.
5. Wykonawca składający JEDZ wypełnia:
Część II – identyfikacja Wykonawcy,
Część III – przesłanki wykluczenia,
Część IV – warunki udziału w postępowaniu.
Część VI – podpisy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby OdwoławczejWarszawa
ul. Postępu 17a02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
ul. Postępu 17a
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl   

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznaćuszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VIustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawyPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albow postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
ul. Postępu 17a
02-767Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2018-04-19

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-04-19