Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na “Budowę i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”.

Korycin, dn. 13.01.2021

 GMINA KORYCIN
  16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ

Dotyczy:  “Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie” 

nr sprawy: IN.271.10.2020

 

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. poz. 2020 ) do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe I na podstawie art. 38 ust. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji i zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (I piętro) do dnia 19 stycznia 2021roku do godz. 10:00.

2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój narad, dnia 19 stycznia 2021 roku o godz. 10:10. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Otrzymuje nowe brzmienie:

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (I piętro) do dnia 26 stycznia 2021roku do godz. 10:00.

5. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój narad, dnia 26 stycznia 2021 roku o godz. 10:10. Otwarcie ofert jest jawne.

 

 WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Podinspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-01-13