Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Korycin

 

Kompetencje

1. Przewodniczący Rady, (a w przypadku jego nieobecności) Wiceprzewodniczący, w szczególności: (art. 18 Statutu Gminy Korycin)
   1) zwołuje Sesje rady,
   2) przewodniczy obradom,
   3) sprawuje "policję" sesyjną,
   4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
   5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
   6) podpisuje uchwały Rady,
   7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

2. Upoważniony jest do reprezentowania Rady na zewnątrz w szczególności do kontaktów Rady Gminy z innymi Radami Gmin, przedstawicielami tzw. środków społecznego komunikowania się, z organami sprawiedliwości i innymi organami administracji rządowej.

3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.

4. Przewodniczący przyjmuje skargi i wnioski oraz nadaje im bieg.

5. Przewodniczący przyjmuje oświadczenia majątkowe i informacje radnych oraz wykonuje inne czynności z tym związane, przewidziane ustawą.

6. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek, a jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy - w następnym dniu roboczym w godzinach od 0730 do 0915.  

7. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

 

Od 1994 roku radnym Gminy Korycin jest Józef Gliński.

18 listopada 2002 roku podczas I-szej inauguracyjnej sesji IV kadencji został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Korycin.
W/w funkcję pełnił także w poprzedniej III kadencji przypadającej na lata 1998-2002.

27 listopada 2006r. podczas I-szej inauguracyjnej sesji, ponownie Przewodniczącym Rady Gminy Korycin - V kadencji, a z dniem 1 grudnia 2010r. VI kadencji został wybrany Józef Gliński.

W dniu 1 grudnia 2014 roku podczas obrad I-szej sesji, Pan Józef Gliński został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Korycin w siódmej kadencji (2014-2018)Od 2018 roku podczas obrad I-szej sesji na przewodniczącego VIII kadencji Rady Gminy Korycin na lata 2018 - 2023 wybrano Iwonę Chwiećko.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-02-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-04