Korycin, dnia 29.11.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.2.2018  

Z A P R O S Z E N I E 
    

    Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję II Sesję Rady Gminy Korycin w ósmej kadencji na dzień 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek), na godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego II Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 22 listopada 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki i Budżetu – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Korycin w Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r.
 9. PRZERWA W OBRADACH (podczas przerwy odbędzie się posiedzenie nowo wybranej Komisji Gospodarki i Budżetu w celu zaopiniowania projektów uchwał).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korycin – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 15. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w kwocie 54,36 zł za 1 dt.
 16. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku w kwocie 191,98 zł za 1m3 jako podstawy przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Korycin na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korycin – uchwała Nr II/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 10 grudnia 2018 r. w powyższej sprawie.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

         Załącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

        Projekty uchwał są zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce: (kolejnośc zakładek na stronie BIP) "Strona główna - Uchwały - Projekty - Uchwał Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)".

       Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.

 

  Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18