Korycin, dnia 12.03.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.26.2018  
 

Z A P R O S Z E N I E 

      

       Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Korycin w siódmej kadencji na dzień 26 marca 2018 roku (poniedziałek), na godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego XXVI Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy Korycin odbytych w dniach 14 i 28 grudnia 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 6. Dokonanie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 7. Dokonanie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 8. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korycin – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 9. Określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Korycin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznanie poszczególnym kryteriom liczby punków – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 10. Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznego przedszkola oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Korycin jest organem prowadzącym – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 11. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Korycin – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 12. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Korycin – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 13. Uchylenie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku – uchwała Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 15. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 16. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039 – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 17. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 18. Przystąpienie Gminy Korycin do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – podjęcie uchwały Nr XXVI/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w powyższej sprawie.
 19. Odpowiedzi na pisemne wnioski państwa radnych zgłoszone na poprzednich Sesjach Rady Gminy, odbytych w dniach 14 i 28 grudnia 2017 roku.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Załącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

Projekty uchwał są również zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce - "Uchwały - Projekty Uchwał Rady Gminy VII kadencja (2014 - 2018)".

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.
 
  Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2018-03-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18