Korycin, dnia 9 grudnia 2019 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.10.2019       

Z A P R O S Z E N I E

 

     Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 27 ust. 3 Statutu Gminy Korycin zwołuję X Sesję Rady Gminy Korycin w ósmej kadencji na dzień 18 grudnia 2019 roku (środa), na godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego X Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy odbytej dnia 28 listopada 2019 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka Gminy Korycin – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku Gminie Janów w celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021 – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – uchwała Nr X/  /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2020 rok – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – uchwałą Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Korycin na 2019 rok – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2019 – 2033 – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2020 – 2033 – uchwała Nr X/ /2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w powyższej sprawie.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Państwa radnych na poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

         Załącza się projekt uchwały i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

     Projekty uchwał są zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce (kolejność zakładek na stronie BIP): "Strona główna - Uchwały - Projekty Uchwał Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)".

       Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.

  

  Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18