Korycin, dnia 07.06.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.28.2018  
 

Z A P R O S Z E N I E 
    

     

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Korycin w siódmej kadencji na dzień 22 czerwca 2018 roku (piątek), na godz. 10.30 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego XXVIII Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Korycin odbytej dnia 16 maja 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Korycinie,

- Przedszkola w Korycinie,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie,

- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Korycin.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Korycin za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2017 rok – podjęcie uchwały Nr XXVIII/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin, po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2017 rok,

- sprawozdaniem finansowym,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2017 rok,

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korycin oraz informacją o stanie mienia komunalnego

uchwała Nr XXVIII/  /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.

 1. Ustalenie nowego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Korycin – podjęcie uchwały Nr XXVIII/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.
 2. Wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – podjęcie uchwały Nr XXVIII/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.
 3. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok – podjęcie uchwały Nr XXVIII/ /2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.
 4. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039 – podjęcie uchwały Nr XXVIII/ /Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie.
 5. Odpowiedzi na pisemne wnioski państwa radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji Rady Gminy, odbytej dnia 16 maja 2018 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje, w tym zaopiniowanie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 8. Zamknięcie obrad.

Załącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

Projekty uchwał są również zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce - "Uchwały - Projekty Uchwał Rady Gminy VII kadencja (2014 - 2018)".

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.
 
  Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2018-06-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18