Korycin, dnia 15.12.2017 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY KORYCIN

RG.0002.25.2017  
 

Z A P R O S Z E N I E 

   

      Uprzejmie zawiadamiam, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Korycin w siódmej kadencji na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek), na godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego XXV Sesji Rady Gminy Korycin.
 3. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2017 rok – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 4. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2017 – 2039 – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 14 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Korycin na 2018 rok – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039 – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 7. Określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Korycin akcji lub udziałów Gminy Korycin w spółkach prawa handlowego – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 8. Udzielenie dotacji celowej w 2018 roku Gminie Janów w celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 9. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Korycin – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – podjęcie uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w powyższej sprawie.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Załącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad sesyjnych.

Projekty uchwał są również zamieszczone do wglądu radnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin w zakładce „projekty uchwał”.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesyjnych.
 
  Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-11-18