UCHWAŁA NR II/12/06 RADY GMINY KORYCIN
5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69zł od 1m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65zł od 1ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu zwierząt - 9,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Korycin z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 274, poz. 3232).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

         1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

       2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Eurppejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2006-12-15

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2006-12-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2006-12-15