UCHWAŁA NR II/13/06 RADY GMINY KORYCIN
5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

      Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 441,00zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 798,00zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 974,00zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeń osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

530,00

1150,00

13

14

720,00

1250,00

14

15

960,00

1380,00

15


1100,00

1510,00

Trzy osie

12

17

550,00

1180,00

17

19

740,00

1180,00

19

21

990,00

1300,00

21

23

1100,00

1420,00

23

25

1200,00

1800,00

25


1200,00

1800,00

Cztery osie i więcej

12

25

658,24

1200,00

25

27

760,00

1350,00

27

29

1041,63

1653,70

29

31

1653,70

2202,37

31


1653,70

2202,373) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1092,00zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1176,00zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1176,00zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

930,00

1190,00

18

25

1270,00

1760,00

25

31

1300,00

1740,00

31

 

1412,33

1800,00

Trzy osie i więcej

12

40

1247,00

1723,00

40

 

1723,00

2300,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1008,00zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

670,00

780,00

18

25

920,00

1040,00

25


1100,00

1200,00

Dwie osie

12

28

690,00

820,00

28

33

940,00

1110,00

33

38

1170,00

1400,00

38


1450,00

1699,90

Trzy osie i więcej

12

38

1150,00

1280,00

38


1250,00

1380,00

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc - 1147,00zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1495,00zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/05 Rady Gminy Korycin z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 274, poz. 3233).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinatowego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2006-12-15

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2006-12-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2006-12-15