UCHWAŁA NR VIII/52/07 RADY GMINY KORYCIN
18 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

    Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71zł od 1m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74zł od 1ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,59zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu zwierząt - 9,52zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Korycin z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 297, poz. 3084).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-10-24

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-10-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-10-24