UCHWAŁA NR IX/61/07 RADY GMINY KORYCIN

4 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

 

   Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/06 Rady Gminy Korycin z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2006 r. Nr 297, poz. 3085) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 450,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 800,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 980,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-12-06

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-12-06

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-12-06