UCHWAŁA NR III/22/06 RADY GMINY KORYCIN
28 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów.

      Na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji (innej niż gospodarstwo rolne) - od jednego psa.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 198, poz. 2753).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

 


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-01-04