UCHWAŁA NR IV/32/07 RADY GMINY KORYCIN
28 marca 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Korycin pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pracownika Urzędu Gminy Korycin.

 

§ 3. Inkasent pobrane dochody z opłaty skarbowej przekazuje na rachunek bankowy Gminy Korycin w okresach dekadowych według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiaca;

3) na ostatni dzień miesiąca.

 

§ 4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 3% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot opłaty skarbowej.

 

§ 5. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta nastąpi w terminie 5 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Gminy Korycin rozliczenia pobranej opłaty skarbowej za dany miesiąc.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-04-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-04-12