UCHWAŁA NR XXXIX/249/10 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 4 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej mogą brać udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. 1. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego projekty aktów, o których mowa w § 1, podlegają zaopiniowaniu wyłącznie przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, chyba że charakter aktu uzasadnia przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych.

2. Termin wyrażenia opinii wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia projektu aktu.

3. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 5. 1. Zarządzenie, o którym mowa w § 4, powinno określać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formy przeprowadzenia konsultacji;

4) uzasadnienie.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 7. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) zorganizowania otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi;

2) zamieszczenia konsultowanych projektów aktów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy;

3) rozsyłania bezpośrednio do organizacji pozarządowych formularzy w formie papierowej lub elektronicznej;

4) w inny dostępny sposób.

§ 8. 1. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności uczestników spotkania.

2. Uczestniczy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy w danej sprawie.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-10-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-10-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-10-27