UCHWAŁA NR XII/87/08 RADY GMINY KORYCIN

 

z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zakresie sprzedaży artykułów przemysłowych oraz pochodzenia rolniczego na miejscach targowych położonych na terenie gminy Korycin w następującej wysokości przy sprzedaży:
  1.             z ręki, kosza, skrzynki, wózka, stołu oraz wyłożonych na placu – 5 zł;
  2.            ze stoiska i straganu – 7 zł;
  3.            z samochodu osobowego, przyczepki – 8 zł;
  4.            z samochodu ciężarowego do 2 ton – 9 zł;
  5.            z samochodu ciężarowego powyżej 2 ton – 10 zł;
  6.            z przyczepy ciągnika rolniczego – 7 zł.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera pracownik Urzędu Gminy Korycin – Inspektor ds. podatków i opłat, bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej będzie pokwitowanie kwitariusza przychodowego wydane przez inkasenta.
3. Rozliczenia z pobranych opłat targowych dokonywane będą przez inkasenta w Urzędzie Gminy Korycin.
4. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/17/02 Rady Gminy Korycin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2002 r. Nr 80, poz. 1694, z 2003 r. Nr 39, poz. 876).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-05-06

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2008-05-06

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-05-06