UCHWAŁA NR XII/88/08 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 21 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/32/07 Rady Gminy Korycin z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 103, poz. 897) § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4 Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 6% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot opłaty skarbowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-05-06

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2008-05-06

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-05-06