UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2018

 

      Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 – 2018, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 221,47 KB) Podgląd załącznika

    PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KORYCIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2015 - 2018, ZWANYMI W DALSZEJ CZĘŚCI PROGRAMU

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-04-02

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-04-02