UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości jej stawek

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Korycin.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) z ręki, kosza, skrzynki, wózka, stołu oraz wyłożonych na placu – 10 zł;

2) ze stoiska i straganu – 10 zł;

3) z samochodu osobowego, przyczepki – 15 zł;

4) z samochodu ciężarowego do 2 ton – 20 zł;

5) z samochodu ciężarowego powyżej 2 ton – 25 zł;

6) z przyczepy ciągnika rolniczego – 10 zł.

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Helenie Wynimko – pracownikowi Urzędu Gminy Korycin.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobrane dochody z opłaty targowej przekazuje na rachunek bankowy Gminy Korycin w okresach dekadowych według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do dnia 23 danego miesiąca;

3) na ostatni dzień miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/78/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 871).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-12-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-12-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-12-07