UCHWAŁA NR XIV/92/2016

UCHWAŁA NR XIV/92/2016 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 8 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, terminu płatności i wysokości jej stawek

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości jej stawek (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 4238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w pozostałych przypadkach – 8 zł.”;

2) w § 2 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na ostatni dzień miesiąca – do dnia trzeciego następnego miesiąca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2016-06-10

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-06-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-06-10