UCHWAŁA NR XVI/111/2016

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47zł od 1m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalaności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalaności gospodarczej – 22,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 4235).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-10-18

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-10-18