UCHWAŁA NR XXIII/154/2017

UCHWAŁA NR XXIII/154/2017 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Korycinie w Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowy Zespół Szkół w Korycinie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. „Solidarności” stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin obejmuje teren działania Gminy Korycin, do którego należą miejscowości: Aulakowszczyzna, Białystoczek, Bombla, Brody, Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Korycin, Krukowszczyzna, Kumiała, Laskowszczyzna, Łomy, Łosiniec, Mielniki, Nowinka, Olszynka, Ostra Góra, Popiołówka, Przesławka, Romaszkówka, Rudka, Rykaczewo, Skindzierz, Stok, Szaciłówka, Szumowo, Wojtachy, Wyłudki, Wyłudy, Wysokie, Zabrodzie, Zakale, Zagórze.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-10-31