UCHWAŁA NR XXVI/175/2018

UCHWAŁA NR XXVI/175/2018 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 26 marca 2018 r.

    w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

      Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Korycin Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Korycin dokonuje się podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy Korycin w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co namniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1936 i z 2014 r. poz. 2930).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 70,49 KB)

    PODZIAŁ GMINY KORYCIN NA OKRĘGI WYBORCZE

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-03-27