UCHWAŁA NR XXVI/176/2018

UCHWAŁA NR XXVI/176/2018 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

     Na podstawie art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Korycin Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Korycin w sprawie podziału gminy na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1937).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 40,9 KB)

    PODZIAŁ GMINY KORYCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-03-27