UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 20 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 175, poz. 1457, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/262/10 Rady Gminy Korycin z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 261, poz. 3231) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-27