UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
                                                                                                                                                                                            
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016,) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Korycin:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 484,00zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 861,00zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1055,00zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne
 
inne systemy zawieszeń osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
569,00
1238,00
13
14
776,00
1346,00
14
15
1035,00
1486,00
15
 
1184,00
1625,00
Trzy osie
12
17
592,00
1271,00
17
19
797,00
1271,00
19
21
1066,00
1399,00
21
23
1184,00
1528,00
23
25
1292,00
1938,00
25
 
1292,00
1938,00
Cztery osie i więcej
12
25
708,00
1292,00
25
27
818,00
1450,00
27
29
1120,00
1780,00
29
31
1780,00
2560,00
31
 
1780,00
2560,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1176,00zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1265,00zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1265,00zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 
Stawka podatku w złotych

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1000,00
1281,00
18
25
1366,00
1894,00
25
31
1399,00
1873,00
31
 
1519,00
2030,00
Trzy osie i więcej
12
40
1342,00
1853,00
40
 
1855,00
2670,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1085,00zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 
Stawka podatku w złotych

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
720,00
839,00
18
25
989,00
1120,00
25
 
1184,00
1292,00
Dwie osie
12
28
743,00
882,00
28
33
1012,00
1194,00
33
38
1259,00
1507,00
38
 
1561,00
1830,00
Trzy osie i więcej
12
38
1238,00
1377,00
38
 
1346,00
1486,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1235,00zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1609,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 235, poz. 2869).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-10-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-10-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-10-27