UCHWAŁA NR XII/78/2012 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, 1378) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, obowiązujące na terenie Gminy Korycin w następujących wysokościach:

1) z ręki, kosza, skrzynki, wózka, stołu oraz wyłożonych na placu – 6 zł;

2) ze stoiska i straganu – 8 zł;

3) z samochodu osobowego, przyczepki – 9 zł;

4) z samochodu ciężarowego do 2 ton – 10 zł;

5) z samochodu ciężarowego powyżej 2 ton – 11 zł;

6) z przyczepy ciągnika rolniczego – 8 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Helenie Wynimko – pracownikowi Urzędu Gminy Korycin.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobrane dochody z opłaty targowej przekazuje na rachunek bankowy Gminy Korycin w okresach dekadowych według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do dnia 23 danego miesiąca;

3) na ostatni dzień miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/87/08 Rady Gminy Korycin z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 112, poz. 1163).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2012-03-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2012-03-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2012-03-07