UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 4057).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

   

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2014-10-31