UCHWAŁA NR IV/34/2019

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023

 

     Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2019-02-12

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-02-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2019-02-13