UCHWAŁA NR XI/92/2020

UCHWAŁA NR XI/92/2020 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt

1-3;

5) prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;

6) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą telekomunikacyjną;

7) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą telekomunikacyjną.

2. Przez infrastrukturę telekomunikacyjną rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni i ciągów pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych w celu prowadzenia robót, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie – 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości włącznie – 3,00 zł;

3) poza jezdnią i ciągami pieszymi – 1,00 zł;

4) przy zajęciu pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – 20 zł.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się  stawkę opłat za 1m2 powierzchni – 1,00 zł.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w § 2 - § 4, ustala się stawkę opłat za 1m2 powierzchni – 0,50 zł.

§ 6. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie – 0,05 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości włącznie – 0,08 zł;

3) poza jezdnią – 0,04 zł.

§ 7. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą telekomunikacyjną, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) w poprzek drogi – 5,00 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni – 1,50 zł

3) wzdłuż drogi poza jezdnią – 0,50 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 15).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2020-02-28

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-03-03