UCHWAŁA NR XI/95/2020

UCHWAŁA NR XI/95/2020 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1517, 1696 i 1815), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1495, 1499, 1520, 1556, 1667, 1751, 1978 i 2200) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Korycin pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się: Anetę Waszczeniuk oraz Magdalenę Jankowską – Jurczuk – pracowników Referatu Finansowego Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Inkasent pobrane dochody z opłaty skarbowej przekazuje na rachunek bankowy Gminy Korycin w okresach dekadowych według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do dnia 23 danego miesiąca;

3) na ostatni dzień miesiąca.

§ 4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 6% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot opłaty skarbowej.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta nastapi w terminie 5 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Gminy Korycin rozliczenia pobranej opłaty skarbowej za dany miesiąc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/32/07 Rady Gminy Korycin z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. poz. 103 i 897 oraz z 2008 r. poz. 112 i 1164).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2020-02-28

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-03-03