UCHWAŁA NR XI/96/2020

UCHWAŁA NR XI/96/2020 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, terminu płatności i wysokości jej stawek

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości jej stawek (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 4238 oraz z 2016 r. poz. 2515) zmienia się w § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i wyznacza się na inkasentów opłaty targowej:

1)      Anetę Waszczeniuk;

2)      Magdalenę Jankowską – Jurczuk

- pracowników Urzędu Gminy Korycin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2020-02-28

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-03-03