ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ GMINY

1. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, a jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1500 do 1700.

2. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy w formie pisemnej lub wniesione do protokołu w sprawach należących do zadań własnych gminy, dotyczących działalności Wójta i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, są niezwłocznie przedkładane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

3. Odpowiedzi na skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

4. Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-05-04

Data modyfikacji: 2006-02-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-05-04