Wójt

       

Gminy Korycin

         
       

Kompetencje

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru określa odrębna ustawa.
Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. O kierunku działania Wójta stanowi Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Wójt Gminy jako organ administracji posiada ustalone kompetencje rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy. Od decyzji wydawanych przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Kompetencje Wójta jako Kierownika Urzędu i Organu wykonawczego

1. Pracą urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy zastępcy Wójta, Sekretarza oraz Skarbnika, których jest bezposrednim zwierzchnikiem.

2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt koordynuje zadania w zakresie ważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych gminy.
W szczególności do zadań Wójta należy:
1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Rady;
3) przekładanie wojewodzie uchwał Rady;
4) przekładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych;
5) ogłaszanie uchwały budżetowej i spawozdania z jej wykonania;
6) składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu;
7) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9) wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa;
10) rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym
przez radę;
11) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy
na podstawie umowy o pracę, powołania i mianowania;
12) sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek
organizacyjnych;
13) kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku
powszechnej obrony, obrony cywilnej;
14) przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków;
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych (kierowanie
bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy, kierowanie działaniami
prowadzącymi do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcie
na terenie gminy).

4. W razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępuje go Zastępca Wójta.

5. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik działają w zakresie spraw powierzonych im przez Wójta i ponoszą przed nim odpowiedzialność.

6. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik, wykonując powierzone im zadania, zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy ikontrolują działalność poszczególnych stanowisk pracy.

7. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także właściwą organizację pracy biurowej w Urzędzie.

8. Skarbnik, jako główny księgowy budżetu gminy sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową Urzędu.

Pan mgr Mirosław Lech został wybrany na Wójta Gminy Korycin w wyborach samorządowych bezpośrednich i powszechnych w dniu 27 października 2002 roku.Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na drugiej sesji Rady Gminy Korycin IV kadencji w dniu 9 grudnia 2002 roku. Pan mgr Mirosław Lech był również Wójtem Gminy Korycin w poprzednich kodencjach poczynając od dnia 4 sierpnia 1991 roku. W kadencji przypadającej na lata 1998-2002 był radnym powiatu sokólskiego.
Ponadto jest członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu oraz przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku.

Pan Mirosław Lech ponownie złożył 5 grudnia 2006r. przed Radą Gminy Korycin uroczyste ślubowanie i w ten sposób oficjalnie objął urząd Wójta Gminy Korycin na kolejną 4-letnią kadencję przypadającą na lata 2006 - 2010.
 
Kolejną 4-letnią kadencję Wójta Gminy Korycin, przypadającą na lata 2010 - 2014 objął Pan Mirosław Lech i ponownie złożył 1 grudnia 2010r. przed Radą Gminy Korycin uroczyste ślubowanie.
         
               
        Pan Mirosław Lech w dniu 1 grudnia 2014 roku złożył ślubowanie i z tym dniem objął obowiązki Wójta Gminy Korycin na kolejną siódmą kadencję przypadającą na lata 2014 - 2018.          
                   

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-12-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-04