ZARZĄDZENIE NR 15/2018

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 2 listopada 2018 r.

 w sprawie zmian w „Regulaminie  naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin

 

         Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349 i 1431) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządza się co następuje:

§ 1. W „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 25 marca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wymagane dokumenty składają się:

1)  podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata;

2)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa
załącznik nr 4 do Regulaminu;

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)  oświadczenia podpisane własnoręcznie przez kandydata, o:

a)  posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)  posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych,  których  wzór  określa  załącznik  nr 5 do Regulaminu,

5)  inne dokumenty, których wymóg złożenia jest zasadny, z uwagi na rodzaj stanowiska objętego naborem.

2) wprowadza się  załączniki nr 4 i nr 5 do Regulaminu, które otrzymują brzmienie określone w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Zapolska

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-11-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-11-09