ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i § 4 uchwały Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Korycin z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3310) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018 w terminie od 2 do 16 marca 2015 roku.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu Współpracy na stosownym formularzu, którego wzór zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji, wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

3. Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, drogą pocztową bądź elektroniczną w formie kompletnie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-02-24

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-02-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-02-24