ZARZĄDZENIE NR 163/2018

ZARZĄDZENIE NR 163/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN     

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin

 

      Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz ar. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 04.05.2016 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Tamarę Sokołowską na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin.

§ 2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych  w szczególności należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego dane oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 niniejszego rozporządzenia,

4) współpraca z organem nadzorczym,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia,

7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

§ 3. Traci moc § 4 zarządzenia Nr 11/04 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 4.  Zarządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

                                                                                                               WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-06-05