ZARZĄDZENIE NR 16/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
27 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń należących do gminy Korycin.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) oraz uchwały Nr VI/45/07 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Korycin uprawnienia ustalania ich wysokości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 151, poz. 1411) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawki cen i opłat za korzystanie z sal znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Korycin, przy ul. Knyszyńskiej 2a, w wysokości okreśonej w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się stawki opłat za korzystanie z kortów tenisowych oraz boisk położonych w okolicach zalewu w Korycinie, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i stołówki szkolnej znajdujących się w Zespole Szkół w Korycinie, przy ul. Szkolnej 1, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się stawki opłat za najem ciągnika z wozem asenizacyjnym oraz za usługi ksero świadczone przez Urząd Gminy Korycin, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia w § 1 i § 2 powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, w § 3 - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Korycinie oraz w § 4 - Sekretarzowi Gminy Korycin.

 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy Korycin z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie oraz za korzystanie z usług sprzętu gminnego.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Wójt
Mirosław Lech

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Korycin
z dnia 27 lipca 2007 r.

STAWKI CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z SAL ZNAJDUJACYCH SIĘ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORYCIN, PRZY UL. KNYSZYŃSKIEJ 2A

 

 

1) Sala konferencyjna na wesela łącznie z zapleczem kuchennym - 1050 zł netto.

2) Dwie sale, w tym konferencyjne, na wesele łącznie z zapleczem kuchennym - 1250 zł netto.

3) Sala konferencyjna łącznie z zapleczem kuchennym na inne cele, w tym: szkolenia, narady, prezentacje, uroczystości rodzinne i inne - 180 zł netto.

4) Sala obiadowa łącznie z zapleczem kuchennym - 150 zł netto.

5) Sala konferencyjna bez zaplecza kuchennego - 150 zł netto.

6) Sala obiadowa bez zaplecza kuchennego - 100 zł netto.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Korycin
z dnia 27 lipca 2007 r.

STAWKI CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KORTÓW TENISOWYCH ORAZ BOISK POŁOŻONYCH W OKOLICACH ZALEWU W KORYCINIE

 

 

1. Korty tenisowe w Korycinie:

1) młodzież w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, studia dzienne) zamieszkała w Gminie Korycin - 5 zł/godz. brutto, (poniedziałek - piątek),

2) dorośli zamieszkali w Gminie Korycin - 7 zł/godz.brutto, (poniedziałek - piątek),

3) młodzież w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia studia dzienne) z poza Gminy Korycin - 7 zł/godz. brutto, (poniedziałek - piątek),

4) dorośli z poza Gminy Korycin - 10 zł/godz. brutto,

5) sobota, niedziela - 15 zł/godz. brutto. (wszyscy zainteresowani).

2.  Boisko do piłki nożnej nad zalewem w Korycinie - 150 zł/ 1,5 godz. gry brutto.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Korycin
z dnia 27 lipca 2007 r.

STAWKI CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ I STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W KORYCINIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 1.

1. Sala gimnastyczna:

1) młodzież w wieku szkolnym z gminy Korycin - 10 zł netto od grupy za godz.,

2) dorośli z gminy Korycin - 20 zł netto od grupy za godz.,

3) osoby z poza Gminy Korycin - 50 zł netto od grupy za godz.,

2. Stołówka szkolna - 200 zł netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Korycin
z dnia 27 lipca 2007 r.

STAWKI CEN I OPŁAT ZA WYNAJEM CIĄGNIKA Z WOZEM ASENIZACYJNYM ORAZ ZA USŁUGI KSERO

 

 

1) Za wynajem ciągnika z wozem asenizacyjnym w wysokości 45 zł za 1 beczkę plus podatek VAT oraz opłata za przyjęcie ścieków dowożonych za 1m3 ustalona uchwałą Rady Gminy.

2) Za usługi ksero:

a) format A-4 jednostronnie - 0,50 zł brutto;

dwustronnie - 1,00 zł brutto;

b) ormat A-3 jednostronnie - 0,70 zł brutto;

dwustronnie - 1,50 zł brutto.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-08-01

Data modyfikacji: 2007-08-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-08-01