ZARZĄDZENIE NR 9/2019

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i § 4 uchwały Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Korycin z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publiczego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3310) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023 w terminie od 8 do 23 stycznia 2019 roku.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu Współpracy na stosownym formularzu, którego wzór zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

3. Uczestnicy konsultacji skłądają opinie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, drogą pocztową bądź elektroniczną w formie kompletnie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy

Data wytworzenia: 2019-01-08

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-01-08

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2019-01-08