Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 10 m

Korycin, dnia 12.01.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2A


GR.6220.2.2020
 

 

Obwieszczenie

      Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 12 stycznia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 10 m (w przypadku zastosowania konstrukcji „drzewiastej”). Montaż instalacji przewidziany jest na działce nr 18, obręb Szaciłówka, gmina Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie stosownie do wszczętego w dniu 12 października 2020 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek Pana Andrzeja Paszko zam. Szaciłówka gmina Korycin.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicach informacyjnych Sołectw Szaciłówka i Krukowszczyzna oraz w Urzędzie Gminy Korycin.

 

 

WÓJT

Mirosław Lech

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin;

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectw Szaciłówka i Krukowszczyzna.

2. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-01-12