OGŁOSZENIE O PRZETARGACH z dnia 21.11.2017 r.

Korycin, dnia 21.11.2017 r.

GR.6840.6.2017

O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G A C H

      Wójt Gminy Korycin informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2a odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin:

1. I przetarg ustny nieograniczony

- działka Nr 128/3 o pow. 0,3100 ha -położonaw obrębie gruntów wsi Korycin przy drodze krajowej S – 8 Białystok- Augustów w sąsiedztwie stacji paliwowej CPN, nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów grunty orne
(R IVa i R V), nr księgi wieczystej - BI1S/00044681/1,
Cena wywoławcza – 66 000 zł, wadium – 6 600 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.


2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w

Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) o numerach:


1) Nr 167/23 o pow. 0,2011 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 57 270,00 zł ; Wadium - 5800,00 zł


2) Nr 167/24 o pow. 0,2490 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 70 189,00 zł ; Wadium - 7100,00 zł


3) Nr 167/25 o pow. 0,2201 ha , zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 60 763,00 zł ; Wadium - 5400,00 zł


4) Nr 167/26 o pow. 0,1726 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 47 650,00 zł ; Wadium - 4800,00 zł


5) Nr 167/27 o pow. 0,1715 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 47 656,00 zł ; Wadium - 4800,00 zł


6) Nr 167/36 o pow. 0,1135 ha , zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 33 414,00 zł ; Wadium - 3400,00 zł


7) Nr 167/55 o pow. 0,1704 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza - 49 518,00 zł ; Wadium - 5000,00 zł


Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, dotyczy działek pozycja 1-7.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego Gmina Korycin zastrzega prawo do odkupu w terminie 5 lat w przypadku nie rozpoczęcia budowy,dotyczy działek pozycja 1-7.Przetarg odbędzie się o godz. 1020.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120 najpóźniej do dnia 19 grudnia 2017 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.

Do wymienionych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin, zgodnie z którym działka nr 128/3 położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym KU (tereny przeznaczone na cele obsługi komunikacji), natomiast pozostałe działki symbolem MN.

Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic.

Wpłacone wadia przez uczestników, którzy przetarg wygrają zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz Gminy Korycin jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę wyłonioną w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr tel. 85 722-91-95.

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.korycin.pl), prasie (w Gazecie Współczesnej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-11-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-11-21