Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
 O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

             Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO  Wójt Gminy Korycin informuje, że:

1. Administratorem Danych Klientów Urzędu Gminy Korycin jest Wójt Gminy Korycin, z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Korycin możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@korycin.pl lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Urząd Gminy Korycin
  ul. Knyszyńska 2a
  16 – 140 Korycin

3. Urząd Gminy Korycin może przetwarzać dane Klientów w celach realizacji ustawowych zadań przez Wójta i Gminę Korycin określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych w imieniu Wójta Gminy Korycin.

5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Przetwarzane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

7. Klient ma prawo żądać od Administratora:

-  dostępu do swoich danych,

-  sprostowania swoich danych,

-  usunięcia swoich danych,

-  ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

     W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Wójta Gminy Korycin narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Klienta danych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Korycin i wynika z przepisów prawa;

- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Korycin.

10. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.

    Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych przez pracowników Urzędu Gminy Korycin.

   Urząd Gminy Korycin może pozyskiwać dane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

                                                                                                                                    WÓJT
                                                                                                                             Mirosław LechMetryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Korycin

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-09-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-05-29