Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - Radni Gminy Korycin

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Gminy Korycin, adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Korycin: iod@korycin.pl lub: Inspektor ochrony danych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Rady Gminy Korycin w zakresie dotyczącym oświadczeń majątkowych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art. 24h i 24i ww. ustawy.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Przewodniczącego Rady Gminy Korycin:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych;

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

(Uwaga: dostąp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie równoznaczne z niedopełnieniem ustawowego obowiązku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Przewodniczącego Rady, w tym profilowaniu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy Korycin

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-08-02