Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy (usługi), której przedmiotem jest: zakup usługi zewnętrznej tj. dostawa i uruchomienie sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu

       GMINA KORYCIN                                                   
   (pieczęć Zamawiającego)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Korycin, dnia 12.02.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

      Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: zakup usługi zewnętrznej tj. dostawa i uruchomienie sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego na potrzeby przeprowadzenia warsztatów teatralnych i wystawienia przygotowanego spektaklu  teatralnego w ramach projektu pt. „ Życie jak teatr – współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” realizowanego z Programu INTERREG LITWA-POLSKA (V-A_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do zaproszenia :

  1. Złożona oferta powinna m.in. zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • cenę całkowitą netto i brutto.

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 10 03.2018r..

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena - 100 %,

2) inne - 0%

5. Istotne postanowienia/wzór umowy *(załącznik nr 3 do zaproszenia),

6. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,.Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,ofertę należy przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 2, Urząd Gminy Korycin, ul.Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, drogą pocztową/faksem/e’mailem* na adres e-mail: gbajkowska@korycin.pl, osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Bajkowska,tel. 

7. Ofertę cenową proszę złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2018r.,do godz. 15.30.

(załącznik nr 1 do zaproszenia  )

                                                                                                                                                         

WÓJT

Mirosław Lech

                                                                                 (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 

* - niepotrzebne skreślić


                   Project: „LIFE LIKE A THEATER –cross-border cooperation for active aging” No: LT-PL-2S-184     implemented by:
                                   Commune Korycin - Poland,                               Birstonas Municipality – Lithuania,     
                               The total budget: 49 910,00 EUR                          Funding from the ERDF:42 423,49 EUR

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bajkowska - Oświata, działalność gospodarcza

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-02-12