UCHWAŁA NR XIX/104/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz1291) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66zł od 1m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52zł od 1ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu zwierząt - 8,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
f) pozostałych - 5,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/66/03 Rady Gminy Korycin z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 2914).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07